DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136624

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ФІНАНСУВАННЯ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ НА МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko, А. V. Shevchenko

Анотація


Розроблено модель, яка дозволяє визначити рівень мультиколінеарності факторів при оцінюванні ступеня впливу фінансування за кодами економічної класифікації видатків на максимальний обсяг служби військової частини Національної гвардії України, що дозволяє збільшити точність прогнозів під час вироблення рекомендацій щодо зменшення негативного впливу обмеженого фінансування.


Ключові слова


мультиколінеарність; фінансове забезпечення; коди економічної класифікації видатків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Павленко, С. О. Методика оцінювання впливу фінансового забезпечення на здатність військової частини Національної гвардії України виконати максимально можливий обсяг служби за призначенням в мирний час [Текст] / С. О. Павленко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. :

ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2017. – № 1 (50). – С. 175–184.

Павленко, С. О. Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня фінансування з’єднань Національної гвардії України в мирний час [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2016. – № 2 (57). – С. 57–66.

Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ z0456-12. – Назва з екрана.

Павленко, С. О. Вибір показників ефективності фінансового забезпечення та виконання службово-бойових завдань підрозділами і частинами Національної гвардії України [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – № 3 (65). – С. 43–58. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Комаров, Д. М. Роль методологических исследований в разработке методоориентированных экспертных систем (на примере оптимизационных и статистических методов) [Текст] / Д. М. Комаров, А. И. Орлов // Вопросы применения экспертных систем. – Минск : Центросистем, 1988. – С. 151–160.

Орлов, А. И. Распространенная ошибка при использовании критериев Колмогорова и омега-квадрат [Текст] / А. И. Орлов // Заводская лаборатория. – 1985. – Т. 51. – № 1. – С. 60–62.

Тутубалин, В. Н. Границы применимости (вероятностно-статистические методы и их возможности) [Текст] / В. Н. Тутубалин. – М. : Знание, 1977. – 64 с.

Моргенштерн О. О. Точности экономико-статистических наблюдений [Текст] / О. О. Моргенштерн. – М. : Статистика, 1968. – 324 с.

Городнов, В. П. Вища математика (популярно, із прикладами) [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 372 с.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko, А. V. Shevchenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР