DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/136934

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНОЗДАТНОСТІ

Yu. P. Babкоv, D. А. Kocherga, О. М. Shapoval

Анотація


На основі трактування в широкому розумінні поняття державного управління розвитком Національної гвардії України розглядається низка проблем в реалізації такого процесу, які потребують нагального вирішення для забезпечення стійкості запланованих перетворень та ефективності виконання покладених на гвардію завдань у сфері забезпечення національної безпеки і обороноздатності.


Ключові слова


Національна гвардія України; державне управління; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 48.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [Електронний ресурс] (введ. у дію Указом Президента України від 14 берез. 2016 р. № 92/2016 р.). – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832. – Назва з екрана.

Концепція розвитку Національної гвардії України на період до 2020 року [Електронний ресурс] (введ. у дію розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лют. 2017 р. № 100-р.). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/100-2017-%D1%80. – Назва з екрана.

Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р. // ВВР. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Агапова, О. В. Система управління у Національній гвардії України [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2015. – № 4. – URL : http://www.pap.in.ua/4_2015/65.pdf.

Напрями будівництва та розвитку Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Бабков, С. Т. Полторак, О. В. Кривенко та ін. // Честь і закон. − 2014. − № 3. − С. 28–35.

Полторак, С. Т. Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України [Текст] / С. Т. Полторак // Інвестиції: практика і досвід. − 2017. − № 11. − С. 100–102.

Говоруха, В. В. Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми [Текст] : дис. … канд. наук держ. упр.: 25.00.01. − Харків, 2001. – 233 с.

Бєлай, С. В. Удосконалення механізмів врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави: актуальні питання забезпечення державної безпеки України в умовах збройного протистояння [Текст] / С. В. Бєлай, В. І. Воробйов // Честь і закон. − 2017. − № 4. − С. 4–11.

Правові основи воєнної безпеки України [Текст] : монографія / Є. Л. Стрельцов, С. Т. Полторак, Ю. В. Аллеров та ін. ; відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – Львів : НАСВ, 2016. – 188 с.

Кривенко, О. В. Роль і місце Національної гвардії України в секторі безпеки та оборони [Текст] / О. В. Кривенко // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 жовт. 2016 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 363 с.

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження [Текст] / І. С. Руснак, А. Г. Петренко, А. В. Яковенко та ін. // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 3–9.

Бабков, Ю. П. Проблеми визначення меж застосування Національної гвардії України у сфері забезпечення безпеки і оборони [Текст] / Ю. П. Бабков, О. М. Шмаков // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листоп. 2017 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 474 с.
Copyright (c) 2020 Yu. P. Babкоv, D. А. Kocherga, О. М. Shapoval

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР