DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137042

МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

L. F. Tovma, S. О. Kaplun, І. V. Kasyanov

Анотація


Обґрунтовано необхідність удосконалення раціонів харчування військовослужбовців в особливий період. Встановлено, що ключову роль у цьому процесі відіграють індивідуальні або групові раціони, до складу яких входять продукти спеціального споживання, що збалансовані за нутрієнтним складом, мають зручні форму та пакування. Запропоновано методику оптимізації раціонів харчування для використання їх в особливий період.


Ключові слова


особливий період; підрозділи спеціального призначення; есенціальні нутрієнти; раціони харчування; оптимізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Депутат, Ю. М. Гігієнічне обґрунтування корекції загальновійськового добового раціону харчування військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України [Текст] : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.02.01 / Депутат Юрій Михайлович. – Київ, 2010. – 19 с.

Силка, І. М. Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних сил України [Текст] / І. М. Силка // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 21. – Вип. 6. – С. 182–188.

Товма, Л. Ф. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань і його корекція шляхом введення білково-вітамінного продукту “VitаBar” [Текст] / Л. Ф. Товма, В. В. Євлаш, В. В. Глущенко // Честь і закон. – 2017. – № 1. – С. 131–138.

Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технології, енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу [Текст] : колективна моногр. / за ред. В. В. Євлаш, В. О. Потапова, М. І. Радченко, Н. Л. Савицької. – Харків : Світ книг, 2016. – 380 с.

Никитин, С. В. Определение содержания йода в сушеных слоевищах бурых и красных водорослей методом кулонометрического титрования [Текст] / С. В. Никитин, С. М. Губский, В. В. Евлаш // Сучасні проблеми електрохімії : освіта, наука, виробництво. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – C. 75, 76.

Товма, Л. Ф. Удосконалення якості лікувального харчування військовослужбовців у стаціонарних і польових умовах [Текст] / Л. Ф. Товма // ScienceRise. – Харків, 2017. – Вип. 2/1 (31). – С. 6–15.

Товма, Л. Ф. Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою створення харчових продуктів для військовослужбовців [Текст] / Л. Ф. Товма, Д. П. Крамаренко, Г. В. Дейниченко // Бізнес-інформ. – 2016. – № 1. – С. 175–178.

Glinoer D: The regulation of thyroid function in pregnancy: pathways of endocrine adaptation from physiology to pathology. Endocr Rev 1997;18:404. – 433.

De Benoist B, McLean E, Andersson M: Iodine deficiency: The extent of the problem; in Preedy VC, Burrow GN, Watson RR (eds): Comprehensive Handbook on Iodine: Nutritional, Endocrine and Pathological Aspects. Amsterdam, Elsevier, 2009, chapter 48. – Рp. 461–467.

Основи військової гігієни. Санітарний нагляд і медичний контроль за харчуванням військ [Електронний ресурс] // Медицина. Особиста гігієна. – 2013. – Режим доступу : http://www.sitesforyou.tk/chastin.html. – Назва з екрана.

Русаков, В. Коллективные и индивидуальные пайки военнослужащих ВС США [Текст] / В. Русаков // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 3. – С. 35.

Функциональные продукты: тенденции и перспективы. По материалам Food Navigator.com [Текст] // Продукты & ингредиенты. – 2015. – № 3. – С. 8, 9.

Intelmeal. Пищевая ценность, химический состав и калорийность. [Электронный ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступа : http://www.intelmeal.ru, вільний. – Загл. с экрана. – Мови: рос.

Nutrition Science and Food Standards for Military Operations (Nutrition et normes d’alimentation pour les opérations militaires). Final Report of RTO Task Group [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : natorto.cbw.pl/uploads/2010/3/TR-HFM- 154-ALL.pdf

Meydani, S.N. Optimization of immune function in military personnel [Текст] / S. N. Meydani, F. Eksir // Nutrient composition of rations for short-term, highintensity combat operations, National Academies, Washington. – 2005. – № 9. – P. 330–335.

Milman, N. Anemia – still a major health problem in many parts of the world [Teкст] / N. Milman // Ann. Hematol. – 2011. – Vol. 90. – P. 369–377.

Taylor, M. K. Physical fitness influences stress reactions to extreme military training [Текст] / M. K. Taylor [et al.] // Mil Med. – 2008. – Vol. 173. – № 8. – P. 738–742.

The Market for Clinical Nutritional Products [Текст] / comp. J. Nicole // Market Research. – 2010. – Vol. 8. – 108 p.

Норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез. 2002 р. № 426 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 739 ; 2013. – № 100. – Ст. 3663.

SIPRI Yearbook 2014: Armaments, Disarmament and International Security [Текст]. – New York : Oxford University Press, 2014. – 608 p.

Вироби кондитерські батончики “VitaBar” [Текст] : технічні умови ТУ У 10.8-39554430-001:2017 / В. В. Євлаш, О. В. Горбань, Л. Ф. Товма. – 21.02.2017.

Спиричев, Б. В. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами: научные подходы и практические решения [Текст] / Б. В. Спиричев, Л. П. Шатнюк, В. М. Позняковский // Пищевая промышленность. – 2003. – № 3. – С. 10–16.

Cook, J. D. Absorption of fortification iron in bread [Текст] / J. D. Cook // Am. J Clin. Nutr. – 1973. – № 26. – Р. 861–872.

Белоус, А. М. Физиологическая роль железа [Текст] / А. М. Белоус, К. Г. Коник. – Київ : Наук. думка, 1991. – 109 с.

Євлаш, В. В. Зміна вмісту різних форм гемоглобіну під час нагрівання з введенням до рецептури добавки натрій карбоксиметилцелюлози [Текст] / В. В. Євлаш, К. Д. Розанова, А. В. Гавриш // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2004. – Ч. 1. – С. 69–72.

Исследование функционально-технологических свойств добавки “Гемовитал” [Текст] / В. В. Евлаш, Н. И. Погожих, Л. А. Чернова, Е. Д. Розанова // Збірник наукових праць ЛНАУ. Серія : Технічні науки. – Луганськ, 2008. – № 87. – С. 62–66.

Евлаш, В. В. Актуальность применения биологически активных добавок в профилактике железодефицитных состояний и рекомендации по их внесению в функциональные продукты питания [Текст] / В. В. Евлаш, Н. И. Погожих, В. А. Винникова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2004. – № 2 (8). – С. 22–24.

Noori S. Al-Waili. Effects of daily consumption of honey solution on hematological indices and blood levels of minerals and enzymes in normal individuals [Текст] / S. Noori // Journal of Medicinal Food. – 2003. – Vol. 6. – № 2. – Р. 135–140.

Gillespie, S. Expert consultation on anemia determinants and interventions [Текст] / S. Gillespie, J. L. Johnsto. – Ottawa : Micronutrient Initiative, 1998. – Р. 123–128.

Коденцова, В. М. Использование пищевых продуктов, обогащенных железом и витаминами, для коррекции железодефицитных состояний [Электронный ресурс] / В. М. Коденцова, О. А. Вржесинская // Вопросы питания. – 2003. – № 5. – С. 32–34. – Режим доступу : http://www.pitanietver.narod.ru/ anemia.htm. – Загл. с экрана.

Батурі, А. К. Харчування і здоров’я: проблеми ХХІ століття [Текст] / А. К. Батурі, Г. І. Мендельсон // Харчова промисловість. – 2005. – № 5. – С. 105–107.

Гренола. Польза и вред [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// narodnayamedicina.com/granola-polza-i-vred-kak-prigotovit-granolu-doma/. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 L. F. Tovma, S. О. Kaplun, І. V. Kasyanov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР