DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/4/55/139263

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ НЕБЕЗПЕК СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

R. І. Shevchenko, S. Ye. Kucheryna, S. V. Biletskyi

Анотація


Проведено інформаційно-функціональний аналіз взаємодії системи моніторингу соціальної небезпеки та системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; досліджено вплив на останню систему нерегламентованого інформаційного потоку соціального характеру. Розглянуто регіональні особливості формування якісного та кількісного складу нерегламентованого інформаційного потоку соціального впливу.


Ключові слова


моніторинг надзвичайних ситуацій; системний аналіз; соціальне напруження; інформаційний потік

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов, Ю. А. Основные требования к созданию единой системы мониторинга чрезвычайных ситуаций [Текст] / Ю. А. Абрамов, В. В. Тютюник, Р. И. Шевченко // Системи обробки інформації : зб. науч. пр. – Х. : ХУПС, 2005. – Вип. 6 (46). – С. 203–207.

Абрамов, Ю. А. Взаимосвязь инициирующих и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Украины [Текст] / Ю. А. Абрамов, В. В. Тютюник, Р. И. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : УЦЗУ, 2007. – Вип. 5 – С. 8–17.

Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек [Текст] : навч. посіб. / В. А. Андронов, А. С. Рогозін, О. М. Соболь та ін. – Х. : НУЦЗУ, 2011. – 264 с.

Шевченко, Р. І. Застосування АВС-аналізу для формування інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій [Текст] / Р. І. Шевченко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х. : ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2015. – № 2 (43). – С. 166–175.

Шевченко, Р. І. Підвищення ефективності підсистеми збору та контролю системи моніторингу надзвичайних ситуацій [Текст] / Р. І. Шевченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (МіcroCAD-2015). Секція 26 “Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки та зберігання інформації” : тези доп. ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 60, 61.

Абрамович, Е. С. Методы статического измерения социальной напряженности [Електронний ресурс] / Е. С. Абрамович. – Режим доступу : http://www.uecs.ru/ marketing/item/1932-2013-01-15-05-27-26. – Назва з екрана.

Соколова, П. В. Компьютерные программные средства анализа, моделирования и прогнозирования и возможности их использования для борьбы с терроризмом [Електронний ресурс] / П. В. Соколова. – Режим доступу : http://old.anbr.ru/view_press_ about.php?lang=1&id=2#sthash.vFfy1rdE.dpuf. – Назва з екрана.

Минаев, В. А. Информационно-аналитические системы обеспечения безопасности: проблемы и решения [Текст] / В. А. Минаев // Системы безопасности связи и телекоммуникаций. – 2001. – № 42 (6). – С. 20.

Голованов, А. В. Особенности, индикаторы и мониторинг социальной напряженности общества переходного периода в регионе [Електронний ресурс] / А. В. Голованов. – Режим доступу : http://regionsar.ru/node/ 153?page=0,0. – Назва з екрана.

Мещерякова, Е. М. Мониторинг социальной напряженности и реализация функций управления социальными системами [Текст] / Е. М. Мещерякова // Вестник Чувашского университета. – Чебоксары : ЧГУ, 2007. – № 3. – С. 122–128.

Регіональний людський розвиток [Електронний ресурс] : стат. зб. / Державна служба статистики України – К. : ДССУ, 2011. – 44 с. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.

Регіональний людський розвиток [Електронний ресурс] : стат. зб. / Державна служба статистики України – К. : ДССУ, 2013. – 61 с. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.

Міграційний рух населення у 2014 році [Електронний ресурс] : стат. зб. / Державна служба статистики України – К. : ДССУ, 2015. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.

Довідка про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України станом на 7 годин 9 червня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns. gov.ua/opinfo/8153.html. – Назва з екрана.

Матула, М. Феномен інформаційного тероризму як загрози національній та міжнародній безпеці [Електронний ресурс] / М. Матула. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2014/fenomen-informatsijnoho-teroryzmu-yak-zahrozy-natsionalnij-ta-mizhnarodnij-bezpetsi/. – Назва з екрана.

Горлач, Н. И. Современный терроризм [Текст] : учеб. пособие для высшей школы / под общ. ред. проф. Н. И. Горлача, проф. М. П. Требина. – Х. : Тимченко, 2006. – 492 с.

Марченко, А. В. Аналіз факторів виникнення та ескалації тероризму у сучасному світі [Текст] / А. В. Марченко // SOCIOПРОСТІР : міждисциплінар. зб. наук. пр. з соціології та соціальної роботи. – 2010. – № 1. – С. 61–65.

Оцінка загроз тероризму станом на 20 травня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://politkuhnya.info/ novosti/ocenen-uroven-ugrozy-terrorizma-v-ukraine-infografika.html. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 R. І. Shevchenko, S. Ye. Kucheryna, S. V. Biletskyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР