DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144000

ПРО ЗМІСТ ПОНЯТЬ “НАДЗВИЧАЙНА ОБСТАВИНА” ТА “НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ”

О. V. Lavnichenko

Анотація


Подано авторське визначення поняття “надзвичайна обставина”, співвідношення понять
“надзвичайна обставина” та “надзвичайна ситуація”. Наведено ознаки класифікації надзвичайних
ситуацій у сфері охорони громадського порядку.


Ключові слова


надзвичайна обставина, надзвичайна ситуація, негативні явища, класифікація, ознаки класифікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про захист населення і територій від

надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру [Текст] : Закон України

від 08.06.2000 р. № 1809-III // Відомості

Верховної Ради України. – 2000. – № 40. –

Ст. 337.

Провоторов, В. Д. Понятие о чрезвычайной

ситуации и безопасности личности [Электронный

ресурс] /В. Д. Поворотов. – Режим доступа :

// http://sir35.narod.ru/Safety/Chs.htm.

Адміністративна діяльність органів

внутрішніх справ. Загальна частина [Текст] :

підручник / за заг. ред. І. П. Голосніченка,

Я. Ю. Кондратьєва. – К. : УАВС, 1995. – 177 с.

Корниенко, М. В. Деятельность органов

внутренних дел по обеспечению правопорядка

при осложнении оперативной обстановки (по

материалам МВД Украины) [Текст] : монография

/ М. В. Корниенко; МВД РФ, Моск. ин-т. – М.,

– 291 с.

Про примусову або обов’язкову працю

[Електронний ресурс] : Конвенція Міжнародної

організації праці від 28 червня 1930 р. № 29. –

Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

ДК 019:2010. Класифікатор надзвичайних

ситуацій [Текст]. – Надано чинності наказом

Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р.

№ 457. – К. : Держспоживстандарт України,

– 10 c.

Ожегов, С. И. Словарь русского языка

[Текст] / С. И. Ожегов; под ред. д-ра филол.

наук, проф. Н. Ю. Шведовой. – 15-е изд.,

стереотип. – М. : Рус. яз., 1984. – 816 с.

Тлумачний словник сучасної української

мови / уклад. Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова,

В. Д. Пономаренко; за ред. д-ра філол. наук,

проф. В. С. Калашника. – Х. : Белкар-книга,

– 800 с.

Про єдину державну систему запобігання і

реагування на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру [Текст] :

постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. № 1198. //

Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. –

С. 41.
Copyright (c) 2020 О. V. Lavnichenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР