DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144424

ВИБУХОТЕХНІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

S. А. Butkevich

Анотація


Розглянуто особливості оперативно-службової діяльності вибухотехнічних підрозділів науководослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України; обґрунтовано пропозицію щодо їх віднесення до суб’єктів службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку на підставі аналізу чинних нормативно-правових актів та практичної діяльності міліції у сфері боротьби з тероризмом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Савочкін Д. С. Службово-бойова діяльність органів внутрішніх справ при проведенні антитерористичних заходів (нормативно-правові засади) : дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.05 / Савочкін Денис Сергійович. – Сімферополь, 2009. – 242 с.

Про боротьбу з тероризмом : закон України від 20.03.2003 р. № 638-ІV // Відомості Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ : постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 988 // Офіційний вісн. України. – 2000. – № 25. – Ст. 1055.

Дубко Ю. В. Особливості службовобойової діяльності вибухотехнічних підрозділів ДНДЕКЦ МВС України / Ю. В. Дубко, С. А. Буткевич // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – 2009. – № 3 (44). – С. 8–17.

Огляд службової діяльності вибухотехнічних підрозділів експертної служби МВС України за 2008 рік. – К. : Експертна служба МВС України, 2009. – 16 с.

Моторный И. Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом : моногр. / И. Д. Моторный. – М. : Издатель Шумилова И. И., 1999. – 200 с.

Кириченко І. О. Шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку / І. О. Кириченко, В. Ю. Богданович, В. В. Крутов та ін. // Честь і закон. – 2009. – № 1. – С. 3–23.
Copyright (c) 2019 S. А. Butkevich

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР