DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144426

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

І. І. Musienko, А. V. Korostylenko

Анотація


Здійснено аналіз антитерористичного законодавства України в частині протидії пропаганді і поширенню ідеології тероризму. Показано актуальність цього питання для практичної діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом. З метою визначення існуючих протиріч в антитерористичному законодавстві проаналізовано погляди провідних науковців та надано пропозиції щодо усунення цих суперечностей.
©


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про боротьбу з тероризмом: закон України // Відомості Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верхов. Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 5 : П-С. – 2003. – С. 166–167.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 184 с.

Тероризм та боротьба з ним: теоретикопрактичні аспекти : моногр. – К. : Вид-во НА СБ України, 2004. – 315 с.

Протидія тероризму: питання теорії і практики. – К. : НКЦ СБ України, 2006. – 272 с.

Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : моногр. / кол. авт. : В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін. – Х. : Право, 2008. – 96 с.

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 34. – Ст. 2414.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

Пошук-3 : звіт про НДР (заключ.); кн. 1 / ІПЮК; кер. С. Є. Кучерина. – Х., 2009. – С. 205–211.
Copyright (c) 2019 І. І. Musienko, А. V. Korostylenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР