DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/3/66/155098

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЖІНКАМИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

I. I. Prikhodko, N. V. Yurieva, Yа. V. Matcegora

Анотація


Подано результати емпіричного дослідження соціально-психологічних характеристик військовослужбовців-жінок. Визначено мотиваційні аспекти жінок-військовослужбовців Національної гвардії України, які впливають на ефективність їх службово-бойової діяльності. За допомогою методів експертного оцінювання ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців-жінок та анкетування для вивчення їх соціально-психологічних особливостей виявлено показники позитивного ставлення жіноквійськовослужбовців до службово-бойової діяльності та мотиви, які забезпечують їх адаптацію та самореалізацію у військовій професії.

Ключові слова


мотивація, жінка-військовослужбовець, Національна гвардія України, службово-бойова діяльність, ефективність діяльності, професійні якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Mitchell, D. Women on the Warpath. The Story of the Women of the First World War [Text] / D. Mitchell // L. : Cape, 1966. – 400 p.

Parker, J. The army of Flanders and the Spanish road, 1567–1659: The logistics of Spanish victory and defeat in the Low countries’ wars [Text] / J. Parker // Cambridge : Univ. press, 1972. – 309 p.

Rustad, M. Women in khaki. (The American Enlisted Woman) [Text] / M. Rustad // N. Y. : Prae-ger Publishers, 1982. – 285 p.

Жінки в армії: ЗСУ і світовий досвід [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://wartime.org.ua/30613-zhnki-v-armyi-zsusvtoviy-dosvd.html. − Назва з екрана.

Андрощук, О. Ю. Гендерний аспект у військової сфері [Електронний ресурс] / О. Ю. Андрощук, О. Л. Луцький // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. − Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – Режим І. І. Приходько, Н. В. Юр’єва, Я. В. Мацегора. Мотиваційні аспекти проходження військової служби жінками у Національній гвардії України

ISSN 2078-7480. Честь і закон № 3 (66)/2018 65 доступу: ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadps_2011_ 1_20.− Назва з екрана.

Бурчак, О. І. Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/12529/1/ Бурчак.О.І.%20Гендерні%20особливості.pdf. – Назва з екрана.

Васильєв, С. П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації [Текст] / С. П. Васильєв, А. О. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Психологія. − Київ, 2014. − № 2. – С. 19−21.

Калагін, Ю. А. Соціально-професійний потенціал військовослужбовця: становлення та розвиток в умовах переходу на контрактний принцип комплектування збройних сил України [Текст] : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Ю. А. Калагін. – Харків, 2011. – 473 с.

Кучмєєв, О. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків жіноквійськовослужбовців [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / О. О. Кучмєєв ; Національна академія Державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

Мартиненко, О. А. Проблеми професійної адаптації жінок у системі правоохоронних органів [Текст] / О. А. Мартиненко // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. − Луганськ, 1998. − № 4. − С. 205–213.

Потапчук, Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров’я військовослужбовців [Текст] : монографія / Є. М. Потапчук. − Хмельницький, 2004. − 323 с.

Приходько, І. І. Оцінка та прогнозування ефективності професійного психологічного відбору курсантів різних спеціальностей вищого військового навчального закладу [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / І. І. Приходько ; Харк. військ. ун-т. – Харків, 2000. – 19 с.

Гербач, Ж. В. Гендерный аспект профессиональной социализации военнослужащих женщин Вооруженных сил Российской Федерации [Текст] : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Ж. В. Гербач. – Ростов-на-Дону, 2004. – 257 с.

Шумакевич, Н. В. Гендерный аспект военной реформы [Текст] : дис. … канд. социол. наук : 22.00.04 / Н. В. Шумакевич. – Саратов, 2002. – 267 с.

Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України і навчання у вищі військові навчальні заклади МВС України [Текст] : монографія / І. В. Воробйова, І. І. Приходько, С. Т. Полторак та ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 297 с.

Професіографія службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України [Текст] : монографія / І. І. Приходько, Я. В. Мацегора, О. С. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. – Харків : НА НГУ, 2017. – 102 с.

Психологічні засади ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом Національної гвардії України [Текст] : монографія / Я. В. Мацегора, І. В. Воробйова, І. І. Приходько та ін. – Харків : НА НГУ, 2016. – 314 с.

Психологічні особливості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій [Текст] : монографія / О. О. Пархоменко, І. І. Приходько. – Харків : НА НГУ, 2017. – 193 с.

Психологічний моніторинг професійно важливих якостей курсантів ВВНЗ МВС України [Текст] : монографія / Я. В. Мацегора, І. І. Приходько, І. В. Воробйова та ін.  Харків : Акад. ВВ МВС України, 2014. – 348 с.

Приходько, І. І. Гендерні особливості правоохоронної діяльності та військової служби : теоретичний аспект [Текст] / І. І. Приходько, Н. В. Юр’єва, Я. В. Мацегора // Честь і закон. – 2018. – № 1 (64). – С. 106–114.
Copyright (c) 2021 I. I. Prikhodko, N. V. Yurieva, Yа. V. Matcegora

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР