DEVELOPMENT OF THE HAND-TO-HAND FIGHTING OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS OF THE MIA OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156844

Keywords:

special training, military personnel, police officers, special training exercises, technical training, modern technical means of training, protection against the threat of cold weapons, disarmament, offender, and opponent

Abstract

The article presents the results of experimental studies aimed at increasing the reliability of protection against cold weapons. The pedagogical experiment was attended by cadets of junior high (military and police) school in the number of 40 people. The experiment lasted three months, during which 36 practical classes were held for 90 minutes each. On the eve of the pedagogical experiment, an analysis of scientific and methodological literature and Internet sources on service and applied martial arts was conducted. In accordance with the obtained theoretical components, a step-by-step plan for the development and improvement of experimental methods of hand-to-hand combat was developed. The evaluation of the technique of performing experimental techniques was carried out by expert estimation. In the course of researches, the video-computer system of express-analysis of technique of martial arts (VKS “Katsumoto”) was used, which greatly increased the technical readiness of the studied cadets of the experimental group. At all stages of the pedagogical experiment, video shooting was widely used, which allowed a qualitative correction of hand-to-hand fighting techniques. In accordance with the obtained results, experimental models of disarmament technology have been developed, which during the testing significantly improved the technical arsenal of cadets-law enforcement officers.

References

Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41, ст. 379). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/580 -19 (дата звернення : 27.08.2017). – Назва з екрана.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 17, ст. 594). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення : 20.06.2017). – Назва з екрана.

Хацаюк, О. В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у системі бойової підготовки [Текст] / О. В. Хацаюк // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 66–72.

Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України [Текст] : метод. рек. / [уклад. : О. А. Моргунов, О. А. Соколов, М. Г. Калюжний, Є. А. Лозовий] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : ХНУВС, 2017. – 124 с.

Моргунов, О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання [Текст] / О. А. Моргунов // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 46–49.

Вареньга, Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення [Текст] : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Ю. В. Вареньга. – Львів, 2015. – 262 с.

Організація фізичної підготовки у навчальних закладах НГУ [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хацаюк, О. А. Гаркавий, А. В. Стаднік, К. В. Ананченко. – Харків : НАНГУ, 2018. – 260 с.

Артем’єв, В. О. Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС України [Текст] : підручник / В. О. Артем’єв, О. А. Ярещенко, В. В. Сергієнко. – Харків : Харків юридичний, 2011. – 256 с.

Застосування заходів фізичного впливу для затримання правопорушника, озброєного холодною зброєю [Текст] : метод. рек. / [уклад. О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 28 с.

Дослідження завадостійкості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / О. Скирта, В. Горбенко, О. Хацаюк, О. Пікінер // Спортивний вісник Придністров’я. – 2014. – № 3. – С. 110–116.

Моргунов, О. А. Методика подготовки будущих сотрудников Национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения [Текст] / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 106–111.

Ананченко, К. В. Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів [Текст] / К. В. Ананченко, О. В. Хацаюк // Єдиноборства. – Харків : ХДАФК, 2018. – № 14. – С. 4–18.

Ананченко, К. В. Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців [Електронний ресурс] / К. В. Ананченко, С. Л. Пакулін, Ю. К. Белошенко // Traektoriâ Nauki. – 2016. – № 8 (13). – Режим доступу : http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/211 (дата звернення : 27.08.2016). – Назва з екрана.

Хацаюк, О. В. Перспективи застосування сучасних технічних засобів навчання під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки [Текст] / О. В. Хацаюк, О. А. Соколов // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко, О. В. Хацаюк, Ю. К. Белошенко. Розробка техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України в системі спеціальної фізичної підготовки матеріалів / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 167–170.

Хацаюк, О. В. Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями [Текст] / О. В. Хацаюк, О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Честь і закон. – 2017. – № 63. – С. 49–56.

Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання [Текст] : звіт про НДР : Модель-РБ / кер. Д. О. Каратаєва, вик. О. В. Хацаюк. – Харків : Акад. ВВ МВСУ, 2008. – 148 с. – № 0108U007536.

Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 50 від 26.01.2016 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0 260-16//17 (дата звернення : 21.08.2017). – Назва з екрана.

Інструкція з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України [Текст] / С. В. Лещеня, І. П. Орленко, А. О. Мелешко, С. С. Забродський ; за заг. ред. О. Н. Мальцева. – Київ : ГУ НГУ, 2014. – 140 с.

Published

2019-02-17

Issue

Section

Articles