DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156844

РОЗРОБКА ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

O. A. Morgunov, O. V. Khatsayuk, O. A. Yareshenko, Yu. K. Beloshenko

Анотація


Подано результати проведеної апробації експериментальної техніки обеззброєння супротивника, озброєного холодною зброєю, під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки. Викладено результати експериментальних досліджень, спрямованих на підвищення надійності захисту від холодної зброї. Під час досліджень використано відеокомпютерну систему експрес-аналізу техніки єдиноборств (ВКС “Katsumoto”). Відповідно до отриманих результатів розроблено експериментальні моделі техніки обеззброєння, які під час апробації значною мірою підвищили технічний арсенал курсантів – майбутніх правоохоронців МВС України.

Ключові слова


спеціальна фізична підготовка; військовослужбовц; поліцейські; спеціальнопідготовчі вправи; технічна підготовка; сучасні технічні засоби навчання; захист від загрози холодною зброєю; обеззброєння; правопорушник; супротивник

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41, ст. 379). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/580 -19 (дата звернення : 27.08.2017). – Назва з екрана.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 17, ст. 594). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення : 20.06.2017). – Назва з екрана.

Хацаюк, О. В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у системі бойової підготовки [Текст] / О. В. Хацаюк // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 66–72.

Загальна фізична підготовка працівників Національної поліції України [Текст] : метод. рек. / [уклад. : О. А. Моргунов, О. А. Соколов, М. Г. Калюжний, Є. А. Лозовий] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : ХНУВС, 2017. – 124 с.

Моргунов, О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання [Текст] / О. А. Моргунов // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 46–49.

Вареньга, Ю. В. Удосконалення фізичної підготовки працівників МВС України на етапі професійного становлення [Текст] : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Ю. В. Вареньга. – Львів, 2015. – 262 с.

Організація фізичної підготовки у навчальних закладах НГУ [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хацаюк, О. А. Гаркавий, А. В. Стаднік, К. В. Ананченко. – Харків : НАНГУ, 2018. – 260 с.

Артем’єв, В. О. Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС України [Текст] : підручник / В. О. Артем’єв, О. А. Ярещенко, В. В. Сергієнко. – Харків : Харків юридичний, 2011. – 256 с.

Застосування заходів фізичного впливу для затримання правопорушника, озброєного холодною зброєю [Текст] : метод. рек. / [уклад. О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 28 с.

Дослідження завадостійкості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / О. Скирта, В. Горбенко, О. Хацаюк, О. Пікінер // Спортивний вісник Придністров’я. – 2014. – № 3. – С. 110–116.

Моргунов, О. А. Методика подготовки будущих сотрудников Национальной полиции Украины к применению мер полицейского принуждения [Текст] / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 106–111.

Ананченко, К. В. Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів [Текст] / К. В. Ананченко, О. В. Хацаюк // Єдиноборства. – Харків : ХДАФК, 2018. – № 14. – С. 4–18.

Ананченко, К. В. Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців [Електронний ресурс] / К. В. Ананченко, С. Л. Пакулін, Ю. К. Белошенко // Traektoriâ Nauki. – 2016. – № 8 (13). – Режим доступу : http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/211 (дата звернення : 27.08.2016). – Назва з екрана.

Хацаюк, О. В. Перспективи застосування сучасних технічних засобів навчання під час навчально-тренувальних занять зі спеціальної фізичної підготовки [Текст] / О. В. Хацаюк, О. А. Соколов // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко, О. В. Хацаюк, Ю. К. Белошенко. Розробка техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України в системі спеціальної фізичної підготовки матеріалів / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 167–170.

Хацаюк, О. В. Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями [Текст] / О. В. Хацаюк, О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Честь і закон. – 2017. – № 63. – С. 49–56.

Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання [Текст] : звіт про НДР : Модель-РБ / кер. Д. О. Каратаєва, вик. О. В. Хацаюк. – Харків : Акад. ВВ МВСУ, 2008. – 148 с. – № 0108U007536.

Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 50 від 26.01.2016 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0 260-16//17 (дата звернення : 21.08.2017). – Назва з екрана.

Інструкція з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України [Текст] / С. В. Лещеня, І. П. Орленко, А. О. Мелешко, С. С. Забродський ; за заг. ред. О. Н. Мальцева. – Київ : ГУ НГУ, 2014. – 140 с.
Copyright (c) 2020 O. A. Morgunov, O. V. Khatsayuk, O. A. Yareshenko, Yu. K. Beloshenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР