DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156849

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА У ХОДІ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

I. M. Volkov, V. I. Perepadia

Анотація


Проведено аналіз зарубіжного досвіду та чинних нормативно-правових актів України у сфері виконання Національною гвардією України завдань з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів та у ході припинення масових заворушень, запропоновано напрями вдосконалювання цієї діяльності

Ключові слова


Національна гвардія України; громадський порядок; громадська безпека; публічний порядок; публічна безпека; масові заходи; масові заворушення

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами : станом на 30.09.2016 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Гуманітарні та правові аспекти безпеки

Загальна декларація прав людини [Текст] // Офіційний вісник України (від 15.12.2008). – 2008. – № 93. – С. 89. – Ст. 3103.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення : 26.10.2018). – Назва з екрана.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997 р. // Офіційний вісник України (від 16.04.1998 р.). – 1998. – № 13 (№ 32 від 23.08.2006 р.). – С. 270.

Кримінальний Кодекс України [Текст] : Кодекс від 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України (від 08.06.2001 р.). – 2001. – № 21. – С. 1. – Ст. 920 (код акта 18825/2001).

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 берез. 2014 р. № 876-VII // Офіційний вісник України (від 28.03.2014 р.). – 2014. – № 24. – С. 9. – Ст. 728 (код акта 71843/2014).

Про Національну поліцію [Текст] : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII // Голос України. – 2015. – 6 листопада.

Аналітична записка зарубіжного законодавства щодо масових заходів: Аналітична записка Центру дослідження соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/nub/an1.pdf (дата звернення : 20.12.2018). – Назва з екрана.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів [Текст] : Закон України від 08.07.2011 р. № 3673-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 9. – Ст. 64.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” від 14.03.2016 р. № 92/2016 [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення : 26.10.2018). – Назва з екрана.

Порядок організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку [Текст] : наказ Міністерства внутрішніх справ в України від 10.08.2016 р. № 773 // Офіційний вісник України (від 07.10.2016 р.) – 2016. – № 77. – С. 103. – Ст. 2582.
Copyright (c) 2019 I. M. Volkov, V. I. Perepadia

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР