DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/1/68/172509

АНАЛІЗ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

I. S. Potsebin, O. G. Potsebina

Анотація


Проведено аналіз проблемного питання щодо визначення військових посадових осіб Національної гвардії України суб’єктами декларування в розумінні положень Закону України “Про запобігання корупції”.


Ключові слова


військові посадові особи, суб’єкт декларування, Закон України “Про запобігання корупції”, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, е-декларація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] [ратифіковано Законом від 17.07.1997 р. № 475/97 – ВР] // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13 ; 2006. – № 32.

Про запобігання корупції [Текст] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – С. 2056.

Про військовий обов’язок і військову службу [Текст] : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – С. 385.

Про державну таємницю [Текст] : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 8.

Про боротьбу з тероризмом [Текст] : Закон України від 20 березня 2003 р.

№ 638-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 3.

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 172-6.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Щокін проти України” (Shchokin v Ukraine) від 14 жовтня 2010 р., заяви № 23759/03 та № 37943/06 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http:// zakon3.rada.gov.ua /laws/show/ 974_858. – Назва з екрана.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 р. № 1-17/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/lows/show/v005p710-05. – Назва з екрана.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) від 22 грудня 2010 р. № 1-34/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/lows/show/v023p710-10. – Назва з екрана.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України “Про міліцію” (справа про строки адміністративного затримання) від 11 жовтня 2011 р.

№ 10-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/lows/show/v010р710-11. – Назва з екрана.

Про судову практику у справах про хабарництво [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/lows/show/v0005700-02. – Назва з екрана.

Звільнення працівників у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. Ю. Величко, В. С. Ковригін, К. О. Кузьміна та ін. ; за наук. ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Монолит, 2016. – 188 с.

Гвоздецький, В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. Д. Гвоздецький ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. – Київ, 2015. – 40 с.

Клімов, С. М. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клімов, Т. В. Ковальова, М. О. Тучак. – Харків : Магістр, 2012. – 260 с.

Кузьміна, К. О. Досвід правового регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог із запобігання корупції у зарубіжних країнах [Текст] / К. О. Кузьміна // Право та інновації. – Харків : Право, 2015. – № 2 (10). – С. 98–103.
Copyright (c) 2020 I. S. Potsebin, O. G. Potsebina

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР