DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/3/70/190053

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК НА РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. V. Yurieva

Анотація


Аргументовано необхідність дослідження психологічних особливостей військовослужбовців-жінок у зв’язку з підвищенням ролі та місця жінок у суспільстві, недосконалістю нормативно-правових документів, відсутністю заходів психологічного супроводу військовослужбовців-жінок Національної гвардії України як специфічної військово-професійної групи.

За допомогою методів експертного оцінювання результатів виконання службово-бойової діяльності військовослужбовців-жінок виявлено показники їхнього позитивного ставлення до службово-бойової діяльності та мотиви, які забезпечують адаптацію та самореалізацію у військовій професії.

Подано результати вивчення психологічних особливостей військовослужбовців-жінок Національної гвардії України залежно від рівня результативності виконання службово-бойових завдань.


Ключові слова


військовослужбовець-жінка, службово-бойова діяльність, емоційна стійкість, адаптація, мотивація, мислення, наполегливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицай І. О. Проблема гендерного балансу в Національних Збройних силах: Теоретико-прикладний аспект. Науковий вісник публічного та приватного права. Теорія та історія держави і права. 2016. Вип. 5. С. 38.

Круглий стіл “Міжнародний досвід інтеграції гендерних питань у секторі безпеки та оборони”. URL: http://marynaburmaka.com.ua /citizenship/3/476.html. (дата звернення 10.09.2017).

Балабанова Л. М. Жизнестойкость как фактор эффективности человека в различных ситуациях служебной деятельности. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Вип. 7. С. 18–28.

Васильєв С. П., Андрущенко А. О. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Київ. 2014. № 2 (2). С. 19‒21.

Барко В. І., Смірнова О. М. Теоретичні засади визначення поняття гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку суспільства. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 4 (41). С. 152‒155.

Кучмєєв О. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.09. Хмельницький, 2010. 20 с.

Жданова І. В. Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ. Вісник НУВС. Вип. 28. Харків, 2004. С. 456–462.

Калагін Ю. А. Гендерний аспект типологізації особистості військовослужбовців Збройних Сил України. Український соціум. 2013. № 3 (46). С. 44‒53.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ: Ніка-Центр, 2006. 580 с.

Попова Г. В., Мілорадова Н. Е. Особливості адаптації працівників органів внутрішніх справ до умов професійного середовища. Становлення особистості професіонала: перспективи і розвиток: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Одеса: ОДУВС, 2010. С. 231–233.

Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров՚я військовослужбовців: монографія. Хмельницький, 2004. 323 с.

Психологічні засади ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом внутрішніх військ МВС України: монографія / Я. В. Мацегора та ін. Харків: Акад. ВВ МВС України, 2013. 326 с.

Пархоменко О. О., Приходько І. І. Психологічні особливості військовослужбовців підрозділів НГУ з охорони атомних електростанцій: монографія. Харків: НАНГУ, 2017. 193 с.

Юр’єва Н. В. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09. Харків, 2015. 198 с.

Приходько І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: монографія. Харків: Акад. ВВ МВС України, 2008. 190 с.

Приходько І. І., Юр’єва Н. В., Мацегора Я. В. Мотиваційні аспекти проходження військової служби жінками у Національній гвардії. Честь і закон. 2018. № 3 (66). С. 56–66.

Медвідь М. М. Методологія формування, розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07. Національна академія НГУ. Харків, 2015. 584 с.
Copyright (c) 2020 N. V. Yurieva

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР