DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/1/72/202527

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ РОБОТИ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

H. Mahas

Анотація


 

Розкрито методику роботи керівника органу Державної прикордонної служби України щодо побудови системи контролю за оперативно-службовою діяльністю. Сутність методики полягає в удосконаленні алгоритму роботи керівника з організації та здійснення контролю, який, своєю чергою, полягає у впровадженні таких етапів: підготовчий етап; етап контролю (оцінка основнихелементів системи контролю); етап аналізу результатів контролю; заключний етап.

Запропонована методика проведення внутрішнього контролю оперативно-службової діяльності є універсальною і може бути використана у будь-якому органі Державної прикордонної служби України з метою поліпшення виконання поставлених завдань.


Ключові слова


державна прикордонна служба України, оперативно-службова діяльність, система контролю, методика, об՚єкт контролю, метод контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Акєнтьєва О. Б. Підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01. Донецьк, 2006. 20 с.

Аренс А., Лоббек Дж. Аудит [пер. с англ.]. Москва : Финансы и статистика,1995. 560 с.

Благой В. В. Роль контроля в системе управления. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 2007. С. 153, 154.

Борисенко М. В. Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2008. 21 с.

Бутинець Т. А. Внутрішній контроль виробничої діяльності підприємства: управлінський підхід. Вісник ЖДТУ. 2008. № 1 (43). С. 28–32.

Виговська Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 532 с.

Дікань Л. В. Контроль і ревізія : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 327 с.

Кочерин Е. А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики. Москва : Экономика, 1982. 216 с.

Кузик Н. П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2004. 19 с.

Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю: теорія, методологія, організація : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09. Донецьк, 2009. 362 с.

Ткаченко А. М. Організація контролю в управлінні діяльністю підприємств споживчої кооперації у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01. Донецьк, 1999. 22 с.

Фоміна Т. В. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Одеса, 2007. 16 с.

Щеголькова С. В. Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Луганськ, 2008. 18 с.

Яровенко Г. М. Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2008, 21 с.

Управление организацией : учебник / под ред. А. Г. Поршнева. Москва : ИНФРА, 2000. 550 с.
Copyright (c) 2021 H. Mahas

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР