DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207153

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Yu. Pavliutin

Анотація


Наголошено на тому, що питання забезпечення національної безпеки в Україні актуалізувалися лише в умовах реальної загрози національному суверенітету, хоча низка передумов мала місце ще заздалегідь.

Проаналізовано праці, присвячені концептуальним, організаційно-правовим та інституційним засадам розроблення та впровадження державної політики національної безпеки, а також організації демократичного цивільного контролю за діяльністю сектора безпеки.

Зроблено висновок, що сучасне розуміння сутності національної безпеки має охоплювати широке розуміння категорії “безпекаˮ та шляхів вирішення питань щодо її забезпечення. Наголошено, що методологія вирішення безпекових питань на основі базових цінностей та власних спроможностей сектора безпеки і оборони має стати основою для формування й побудови політики національної безпеки України, а також предметом вивчення у подальших дослідженнях технологій адміністрування безпекою.


Ключові слова


національна безпека України, сектор безпеки і оборони, публічне адміністрування, національна безпека як об’єкт публічного адміністрування

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), І. К. Білодід, В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Наукова думка, 1982. Т. 1: А–Г. 632 с.

Высочайше утвержденное Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия (14 августа 1881 года) (Собр. Узак. 1881 г. Сентября 9, ст. 616).

Циганов В. П. Політична безпека і безпечна політика : складові, ознаки, стан, тенденції. Київ : Ніка центр, 2006. 112 с.

Иващенко Г. В. О понятии “безопасностьˮ. Credo. № 4(22)'00. Теоретический философский журнал. URL: http://www.orenburg.ru/culture/credo/24/.

Чмыхало А. Ю. Социальная безопасность: учеб. пособие. Томск : Изд-во ТПУ, 2007. 168 с.

Human Development Report 1994. United Nations Development Programme. New York : Oxford University Press, 1994. Р. 226.

Шипілова Л. М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України : автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / Шипілова Лариса Миколаївна ; Рада національної безпеки і оборони України, Інститут проблем національної безпеки. Київ, 2007. 20 с.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (Концептуальні та організаційно-правові засади) : підруч. для студ. і слухачів вищ. навч. закл. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2012. 543 с.

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналітична доповідь / О. О. Резнікова та ін. Київ : НІСД, 2015. 58 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-07/nac_bezp-182c8.pdf.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020ˮ : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки Україниˮ: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran2#n2.

Розбудова безпеки і оборони : зб. матеріалів щодо Плану партнерських дій із створення інститутів оборони і безпеки (PAP-DIB) / за ред. Філіпа Х. Флурі, Вітлема Ф. ван Іїкелена; пер. з англ. О. Михалочко, за участі К. Гломозди. Женева–Київ, 2006. 383 с.

Новое Время. URL: http://nv.ua/allvotes/169.html.

Громадяни України про безпеку: особисту, національну та її складові. URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/2017-SURVEY% 202-DCAF-UKR.pdf.

Запобігання злочинності через планування територій, безпеки житлового середовища : результати дослідж. наукової лаб. соціологічного моніторингу Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. URL: https://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/pidrozdili-universitetu/naukova-laboratoriya/rezultaty-doslidzhen/bezpeky-zhytlovogo-seredovyshha/.

П’яте всеукраїнське муніципальне опитування 06.09-10.10.2019. URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/fifth_municipal_survey_september_2019_ua_final_12-5-2019.pdf.

Ситуаційна кімната керівника країни як складова системи забезпечення національної безпеки / П. І. Бідюк та ін. Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Національна академія управління. Центр перспективних досліджень, 2005. С. 360–367.

Сектор безпеки: рекомендації міжнародних організацій : зб. документів / упоряд. О. Ф. Бєлов. Київ : НКЦ СБ України, 2006.

Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектора безпеки України (система безпеки підприємництва): наукова доповідь. Київ : НІСД, 2011. 85 с.

Косевцов В. О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз : монографія. Київ : Сатсанга, 2000. 80 с.
Copyright (c) 2020 Yu. Pavliutin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР