DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215676

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

S. Biela, V. Matsiuk, I. Yevtushenko

Анотація


Досліджено теоретико-методологічні засади функціонування в Україні системи антитерористичної безпеки. Наведено аналіз статистики кількості облікованих основних кримінальних злочинів, що мають ознаки терористичного спрямування. Проаналізовано результати опитування експертів сфери антитерористичної безпеки України. Виявлено основні проблемні питання функціонування системи антитерористичної безпеки. Надано пропозиції щодо розвитку механізмів функціонування системи антитерористичної безпеки України.


Ключові слова


складові сектора безпеки і оборони, терористичні загрози, система антитерористичної безпеки, механізми функціонування та розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні : аналіт. доповідь / О. О. Резнікова та ін. ; за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ : НІСД, 2017. 60 с.

Концепція боротьби з тероризмом в Україні : Указ Президента України від 05.03.2019 р. № 53/2019. URL: https://www.president. gov.ua/documents/532019-26178 (дата звернення: 03.08.2020).

Єдині звіти про кримінальні правопорушення за 2014-2019 рр. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html (дата звернення: 03.08.2020).

Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 [затв. наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 2010. 23 с.

Бєлай С. В., Мацюк В. В. Організаційно-правові засади взаємодії Національної гвардії України та Служби безпеки України в умовах кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України : монографія. Харків : НАНГУ, 2019. 175 с.

Бєлай С. В., Євтушенко І. В. Соціально-економічні передумови виникнення збройного конфлікту в Україні та нормативно-правові засади його врегулювання. Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2016. Вип. 38. C. 3–13.

Кізян Р. В., Бєлай С. В. Теоретико-методологічні засади обґрунтування організаційного механізму державного управління системою антитерористичної безпеки України. Держава та регіони. Державне управління. 2018. № 4 (64). С. 243–248.

Тупіков А. А., Бєлай С. В., Кізян Р. В. Досвід Франції у створенні системи антитерористичної безпеки населення: уроки для України. Честь і закон. 2018. № 4 (67). С. 4–9.

Бондаренко О. Г., Бєлай С. В. Логіка досліджень проблем управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань Сектору безпеки і оборони при кризових ситуаціях. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. Державне управління. Маріуполь : ДонДУУ, 2017. Т. XVIIІ. Вип. 300. С. 137–145.

Бондаренко О. Г., Бєлай С. В. Методологічні основи дослідження державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. вид. 2019. № 6. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.30.

Бєлай С. В., Бабков Ю. П., Бондаренко О. Г. Концептуальна модель державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки в умовах виникнення кризових ситуацій. Честь і закон. 2019. № 2 (70). С. 70–78.
Copyright (c) 2020 S. Biela, V. Matsiuk, I. Yevtushenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР