DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215685

ПІДСТАВИ І ФОРМИ УЧАСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ, СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ

A. Krylovetskiy

Анотація


Проаналізовано систему державних органів протидії контрабанді. Розглянуто класифікацію державних органів. Визначено поняття “правоохоронні органи у сфері протидії контрабандіˮ і відповідні форми взаємодії сил безпеки, судових та правоохоронних органів. Зроблено висновок про необхідність внесення змін у законодавство в цій сфері.

Ключові слова


контрабанда, правоохоронні органи, сили безпеки, судові органи, форми взаємодії, підстави взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Контрабанда в Україні: масштаби, основні країни та товари, втрачені відсотки ВВП та робочі місця. Україна кримінальна. URL: http://cripo.com.ua/processes/kontrabanda-v-ukrayini-masshtabi-osnovni-krayini-ta-tovari-vtracheni-vidsotki-vvp-ta-robochi-mistsya/ (дата звернення: 15.04.2020).

Кримінальний кодекс України : офіц. текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3095 (дата звернення: 15.04.2020).

Конституція України : офіц. текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4690 (дата звернення: 15.04.2020).

Про національну безпеку : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 07.04.2020).

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (дата звернення: 15.04.2020).

Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольних заходів контрольно-ревізійним відділом Державної судової адміністрації України : наказ Державної судової адміністрації України від 29.07.2011 р. № 120. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0120750-11 (дата звернення: 15.04.2020).

Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF (дата звернення: 15.04.2020).

Договір про порядок перебування і взаємодії співробітників правоохоронних органів на територіях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав від 04.06.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_836 (дата звернення: 15.04.2020).

Митний кодекс України : офіц. текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n4365 (дата звернення: 15.04.2020).

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад. : В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 4. С. 694.

Малярова В. О., Дмитрієва Л. В. Види і форми взаємодії під впливом нового кримінального процесуального законодавства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. 2017. Вип. 43(2). С. 179–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_43(2)__42. (дата звернення: 15.04.2020).

Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий : наказ МВС, МФУ від 18.10.2018 р. № 849/828. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1290-18#n7 (дата звернення: 15.04.2020).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 15.04.2020).
Copyright (c) 2020 A. Krylovetskiy

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР