DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215686

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Yu. Pavliutin

Анотація


Наголошено на тому, що в умовах сучасної глобалізації з метою забезпечення сталого розвитку за національною державою має бути збережена виключна здатність до забезпечення національної безпеки. Констатовано, що найменша втрата навіть частини суверенітету суперечить національному інтересу і становить загрозу національній безпеці держави.

Проаналізовано низку праць, у яких розглядалися концептуальні, організаційно-правові та інституційні засади розробки і впровадження державної політики національної безпеки, її витоків та проблем імплементації у сучасну практику управління державою.

Зроблено висновок, що єдність національних інтересів, національної мети та національної ідеї є основою для формування й побудови політики забезпечення національної безпеки України, системи органів забезпечення національної та державної безпеки. Наголошено, що Україна як етносуб’єкт забезпечення національної безпеки з єдиними національними інтересами, національною метою та національною ідеєю вже мала сформувати сталу політичну систему, яка, своєю чергою, повинна забезпечити формування органів управління суспільством і державою й органів, на які покладається вирішення питань національної та державної безпеки.

Окремо звернено увагу на співвідношення категорій “етносуб’єкт забезпечення національної безпекиˮ та “державна безпекаˮ.


Ключові слова


національна безпека України, сектор безпеки і оборони, публічне адміністрування, Україна, етносуб’єкт забезпечення національної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Пасічний Р. Національна безпека України в епоху глобалізації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. Вип. 24. С. 108–111.

The National Security Act of 1947 – July 26. 1947 Public Law 253, 80th Congress; Chapter 343, 1st Session; S. 758.

Полтораков О. Реконцептуалізація поняття “безпекаˮ в сучасному політико-політологічному дискурсі. Політичний менеджмент. 2009. № 5 (38). С. 19–28.

Summary of the National Defense Strategy. URL:https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf (дата звернення: 13.07.2020).

Висновки і рекомендації щодо внесення змін до Закону України “Про основи національної безпеки Україниˮ. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1775/ (дата звернення: 13.07.2020).

Декларація про державний суверенітет України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (дата звернення: 13.07.2020).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 13.07.2020).

Янчук А., Блистів Т., Колесник В., Пригунов П. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 5–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_1_3 (дата звернення: 13.07.2020).

Конституція України : офіц. текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 13.07.2020).

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова та ін. Київ : НІСД, 2015. 58 с.

Baldwin, David. “The Concept of Securityˮ. Review of International Studies23 (1997): 5-26. URL: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf (дата звернення: 13.07.2020).

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 13.07.2020).

Чуваков О. А. Національна безпека і державна безпека: співвідношення понять. Правова держава. 2012. № 15. С. 193–196.

Бодрук О. С. Системи національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991-2001 роки : автореф. дис. … д-ра політ. наук : спец. 21.01.01. Київ, 2003. 24 с.

Об органах государственной безопасности СССР : Закон СССР от 16.05.1991 г. № 2159-I (ВВСС 91-22).

Шипілова Л. М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01. Київ, 2007. 20 с.

Корж І. Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття. Правова інформатика. 2012. № 4 (36). С. 69–75.
Copyright (c) 2020 Yu. Pavliutin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР