СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ, ПРОВОДИТИ МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ

Автор(и)

  • Максим Романов

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251507

Ключові слова:

право, зібрання, мітинги, походи, демонстрації, конституційне право, права громадян

Анотація

Проаналізовано становлення основних національних нормативно-правових інструментів регламентації інституту мирних зібрань, установлено місце і роль у правовому регулюванні відповідного інституту міжнародного законодавства та підбито загальнотеоретичні й практичні висновки щодо ймовірної оптимізації системи нормативно-правового забезпечення реалізації права на мирні зібрання в Україні.

Автором зроблено базові висновки про те, що конституційне право громадян збиратися мирно, без зброї, проводити мітинги, походи і демонстрації для України є одним із основоположних інструментів участі в управлінні державними справами для громадян. Аргументовано також, що історичні засади формування української державності свідчать про те, що систематично громадянами України реалізується право на мирні зібрання в усіх його можливих формах. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з урегулюванням функціонування інституту мирних зібрань. Обґрунтовано, що в умовах активного використання громадянами України своїх прав на мирні зібрання вкрай потребує вирішення питання впорядкування та правової регламентації його функціонування.

Посилання

Васьковська О. В. Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2007. 20 с.

Власенко О. Л. Конституційне право громадян на свободу зборів, мітингів, походів і демонстрацій : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2011. 20 с.

Клименко О. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання та його забезпечення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2014. 20 с.

Мельник Р. С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. Київ, 2015. 168 с. URL:https://www.osce.org/files/f/documents/0/e/233491.pdf (дата звернення: 29.11.2021).

Шкарнега О. С. Провадження у справах щодо реалізації права на мирні зібрання :

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2016. 239 с.

Середа М. Л. Право на мирні зібрання: теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2019. 204 с.

Філоретова М. В. Свобода мирних зібрань як об’єкт захисту адміністративними судами :

дис. … д-ра філос. : 081. Київ, 2021. 251 с. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/3e1/dis_Filoretova%20M.V..pdf (дата звернення: 06.12.2021).

Загороднюк А. Г. Конституційне право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації: питання теорії та практики :

дис. … д-ра філос. : 081. Вінниця, 2021. 268 с. URL:https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/9958 (дата звернення: 06.12.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 08 вересня 2016 р. № 6-рп/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 79. С. 94. Ст. 2649. Код акта 83329/2016.

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР : указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 р. № 9306-XI (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v9306400-88 (дата звернення: 28.11.2021).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2001. Офіційний вісник України. 2003. № 28. С. 109. Ст. 1379. Код акта 25732/2003.

Про місцеве самоврядування : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97%D0%B2% D1%80#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник України. 2008. № 93. С. 89. Ст. 3103. Код акта 45085/2008.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. (2006. № 32). С. 270.

Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148 VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 05.12.2021).

Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру НБСЄ від 29 червня 1990 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082#Text (дата звернення: 01.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті