PROVIDING DEFENCE FORCES AT THE LOCAL LEVEL: BUDGETARY AND LEGAL ASPECT

Authors

  • Vitalii Koval
  • Olena Sukach
  • Olga Drobot

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302243

Keywords:

Armed Forces, military operations, budgetary instruments, local self-government, defense support programs.

Abstract

The success of the end of military operations in Ukraine depends on a reliable internal front, namely, support for the defense forces at all levels of government. The article analyses the budgetary and legal instruments for supporting the Armed Forces of Ukraine. According to the current legislation, the main source of support is the State Budget of Ukraine and financial support from partner countries. The current state of financing of the defense forces units of Cherkasy region is analyzed. It is found that the existing approach to providing these units does not meet the urgent needs: their maintenance is carried out at their own expense, with the help of volunteer organizations and domestic business. It is determined that an additional source of stable provision of such units may be free funds of local budgets and revenues from the personal income tax (military personnel), which have significantly increased the revenues of local self-government budgets. The author substantiates the ways of resolving the issues of inconsistency in the current legislation, in particular, the Laws of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" and "On the Fundamentals of National Resistance".

References

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy "Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy" № 392/2020 [Decree of the President of Ukraine on the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Strategy of Military Security of Ukraine" activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/adtrt (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Tsina derzhava: vydatky [Tsina derzhava: vydatky]. Retrieved from: http://surl.li/qostz (accessed 15 October 2023) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini" № 280/97 [Law of Ukraine about the Local Self-Government in Ukraine activity no. 280/97]. (1997, May 21). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukraini. Retrieved from: http://surl.li/husc (accessed 20 October 2023) [in Ukrainian].

Tkachuk N. (2022). Osoblyvosti finansuvannia vydatkiv Ukrainy na oboronu [Peculiarities of financing Ukraine's defense expenditures]. Retrieved from: http://surl.li/qosuc (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Levchuk O. (2020). Finansove zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy: tendentsii ta osnovni shliakhy reformuvannia [Financial provision of the Armed Forces of Ukraine: trends and main ways of reform]. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, vol. 2, no. 69, pp. 53‒64 [in Ukrainian].

Dmytrenko H. (2010). Derzhavne upravlinnia v konteksti finansuvannia shchodo rozvytku ozbroyennia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh Syl Ukrainy [State management in the context of funding for the development of weapons and military equipment of the Armed Forces of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 8, pp. 90‒93 [in Ukrainian].

Syzov A., Tsiukalo L. (2019). Perspektyvy finansovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv zbroinykh syl Ukrainy [Prospects of financial support for servicemen of the armed forces of Ukraine]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 7, no. 27, pp. 23‒28 [in Ukrainian].

Sidelnikova L., Rudyk S. (2021). Biudzhetna polityka finansovoho zabezpechennia oboronozdatnosti Ukrainy [Budgetary policy of financial support of defense capability of Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 17, is. 2, pp. 56‒67 [in Ukrainian].

Humeniuk R. (2018). Aktualni pytannia planuvannia ta formuvannia oboronnoho biudzhetu v suchasnykh umovakh [Current issues of planning and formation of the defense budget in modern conditions]. Finansy, oblik, banky, no. 1 (23), рр. 65‒72 [in Ukrainian].

Vashchenko I., Marko Ye. (2013). Problemy planuvannia ta formuvannia oboronnoho biudzhetu v suchasnykh umovakh [Problems of planning and formation of the defense budget in modern conditions]. Nauka i oborona, no. 4, pp. 29‒32 [in Ukrainian].

Romanovska Yu., Urbanovych V. (2018). Vydatky na oboronu: porivnyalnyi analiz sytuatsii v Ukraini ta krainakh NATO [Defense expenditures: a comparative analysis of the situation in Ukraine and NATO countries]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 28‒2, pp. 117‒120 [in Ukrainian].

Zhezherun Yu., Zaporozhets S., Pokhodenko O., Pinchuk A., Mistsenko R., Parashchenko T. (2023). Osoblyvosti derzhavnoho finansuvannia ozbroeynnia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh Syl Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of state financing of armaments and military equipment of the Armed Forces of Ukraine under martial law]. Vyprobuvannia ta sertyfikatsiia, no. 1 (1), pp. 80‒92 [in Ukrainian].

Chubka O., Skoropad I. (2023). Rol viiskovykh oblihatsii u finansuvanni derzhavnoho biudzhetu u voiennyi period [The role of military bonds in financing the state budget during the war period]. Problemy suchasnykh transformatsii. Еkonomika ta upravlinnia, no 7. Retrieved from: http://surl.li/qosux (accessed 15 September 2023) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu" № 1702-IX [The Law of Ukraine about the Foundations of National Resistance activity no. 1702-IX]. (2021, July 16). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/dhavk (accessed 20 October 2023) [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy "Pro zatverdzhennia skladovykh Prohramnoi klasyfikatsiii vydatkiv ta kredytuvannia mistsevoho biudzhetu" № 793 [The Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On Approval of the Components of the Program Classification of Expenditures and Lending of the Local Budget" activity no. 793]. (2017, September 20). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qosvg (accessed 20 October 2023) [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Poriadok vykonannia povnovazhen Derzhavnoiu kaznacheyskoiu sluzhboiu v osoblyvomu rezhymi v umovakh voiennoho stanu" № 590 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law" activity no. 590]. (2021, June 9). Retrieved from: http://surl.li/dfutu (accessed 25 October 2023) [in Ukrainian].

Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State budget web portal for citizens]. Retrieved from: https://openbudget.gov.ua/ (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Cherkaska oblasna rada: Oblasni prohramy [Cherkasy Regional Council: Regional programs]. Retrieved from: http://surl.li/aajtx (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy № 2456-VI [Budget Code of Ukraine activity no. 2456-VI]. (2010, July 8). Retrieved from: http://surl.li/agrwl (accessed 25 October 2023) [in Ukrainian].

Cherkaska oblasna rada. Zvity pro vykonannia pasportiv biudzhetnykh prohram za 2022 rik [Cherkasy Regional Council. Reports on the implementation of budget program passports for 2022]. Retrieved from: http://surl.li/qosvn (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Poiasniuvalna zapyska do zvitu pro vykonannia oblasnoho biudzhetu Cherkaskoi oblasti za 2022 rik [Explanatory note to the report on the implementation of the regional budget of the Cherkasy region for 2022]. Retrieved from: http://surl.li/qosvs (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Cherkaska oblasna rada. Zvity pro vykonannia oblasnoho biudzhetu [Cherkasy Regional Council Reports on implementation of the regional budget]. Retrieved from: http://surl.li/qosvx (accessed 10 October 2023) [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles