A LIST OF TACTICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF COMBAT EQUIPMENT OF SECURITY FORCES PERSONNEL, WHICH ARE SUBJECT TO REGULATION

Authors

  • Viktor Pashchenko
  • Oleksandr Bіlenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302280

Keywords:

combat equipment, security forces, tactical and technical characteristics, requirements, regulation

Abstract

The author formulates the contradictions that cause the inconsistency of the composition and tactical and technical characteristics of combat equipment of security (defense) forces personnel with the requirements of practice. The generalized structure of the system of combat equipment for security (defense) forces personnel is presented. On the basis of the analysis of typical scenarios of performing tasks by security forces units, the reasons influencing the choice of combat equipment elements are identified. The author substantiates the list of tactical and technical characteristics of combat equipment for security forces personnel, which are subject to regulation in order to obtain combat equipment complexes that meet the requirements of practice.

References

Bilenko O. I., Pashchenko V. V. (2010). Zbroia nesmertelnoi dii dlia viiskovykh formuvan ta pravookhoronnykh orhaniv [Non-lethal weapons for military formations and law enforcement agencies]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : NA DPSU, vol. 54, pp. 47–50 [in Ukrainian].

Pashchenko V. V., Chernichenko Yu. M. (2012). Obgruntuvannia potreby pravookhoronnykh orhaniv ta viiskovykh formuvan u kinetychnii zbroi nesmertelnoi dii [Justification of the need for law enforcement agencies and military formations in non-lethal kinetic weapons]. Zbirnyk naukovykh prats Akademii vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy. Kharkiv : AVV MVSU, vol. 1 (19), pp. 63–67 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy" № 2469-VIII [Law of Ukraine about the National Security of Ukraine activity no. 2469-VIII] (2018, June 21). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 55, p. 51 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy" № 876-VII [Law of Ukraine about the National Guard of Ukraine activity no. 876-VII] (2014, March 13). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 24, p. 9 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnu politsiiu" № 580-VIII [Law of Ukraine about the National Police activity no. 580-VIII] (2015, July 2). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 63, p. 33 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy" № 661-ІV [Law of Ukraine about the State Border Service of Ukraine activity no. 661-ІV] (2003, April 3). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 17, p. 15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy" № 2229-ХІІ [Law of Ukraine about the Security Service of Ukraine activity no. 2229-ХІІ] (1992, March 25). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 27 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnu okhoronu orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy ta posadovykh osib" № 160/98-VR [Law of Ukraine about state protection of state authorities of Ukraine and officials activity no. 160/98-VR] (1998, March 4). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 35 [in Ukrainian].

Chernilevskyi D. V. (2010). Metodolohiia naukovoi diialnosti [Methodology of scientific activity]. Vinnytsia : AMSKP [in Ukrainian].

Kovalenko I. I., Bidiuk P. I., Hozhyi O. P. (2004). Vstup do systemnoho analizu [Introduction to system analysis]. Mykolaiv : MDHU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].

Rianne'T Hoen, Christiaan Van Soest (2018). Overview of Dismounted Soldier Systems : STO technical report TR-SET-206-Part-II. Neuilly-sur-Seine Cedex : STO NATO [in English].

Jean-Daniel Taupiac, Nancy Rodriguez, Olivier Strauss, Martin Rabier (2018). Training soldiers to calibration procedures in Virtual Reality, the FELIN IR sight use case. 13-emes Journées de la Réalité Virtuelle (j.RV) (France, Evry, October, 2018). Evry : HAL, hal-02091030 [in English].

Qian-ran Hu, Xing-yu Shen, Xin-ming Qian, Guang-yan Huang, Meng-qi Yuan (2023). The personal protective equipment (PPE) based on individual combat: A systematic review and trend analysis. Defence Technology, vol. 28, pp. 195–221. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dt.2022.12.007 [in English].

Alessandro Marrone, Karolina Muti (2021). The Next Generation Soldier: A System of Systems Approach? Rome : IAI [in English].

Alessandro Marrone, Karolina Muti (2021). Next Generation Soldier Executive summary. Rome : IAI [in English].

James E. Melzer (2005). Integrated Headgear for the Future Force Warrior and Beyond. Proceedings conference "Defense and Security" (United States, Florida, Orlando, 28 March ‒ 1 April 2005), vol. 5801. DOI: https://doi.org/10.1117/12.608670 [in English].

Jeff Schuyler W., James E. Melzer (2021). Integrated Headgear for the Future Force Warrior: Results of the First Field Evaluations. Proceedings conference "Defense and Security Symposium" (United States, Florida, Orlando, 9-13 April 2007), vol. 6557. DOI: https://doi.org/10.1117/12.721158 [in English].

Ivchenko M. M., Bilyi O. A., Tatarchuk V. V., Fedorov A. H. (2021). Analiz dosvidu stvorennia, ekspluatatsii ta napriamiv rozvytku kompleksiv boiovoho ekipiruvannia providnykh krain svitu [Analysis of the experience of creation, operation and directions of development of combat equipment complexes of the leading countries of the world]. Visnyk Viiskovoho instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii imeni Heroiv Krut. Komunikatsiini ta informatsiini systemy. Kyiv : VITI, vol. 2, pp. 52–63 [in Ukrainian].

Honcharuk A. A., Oleniev V. M., Shlapak B. O., Didyk V. O. (2017). Dosiahnennia i perspektyvy u stvorenni ta udoskonalenni kompleksiv boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsia providnykh krain svitu [Achievements and prospects in the creation and improvement of combat equipment complexes for servicemen of the leading countries of the world]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 2 (8), pp. 100–110 [in Ukrainian].

Rudkovskyi O. M., Fedorenko B. V., Chernenko A. D., Oborniev C. I. (2016). Problemy rozvytku boiovoho ekipiruvannia soldata yak yedynoho komplektu dlia Zbroinykh syl Ukrainy [Problems of the development of combat equipment of a soldier as a single kit for the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 2 (6), pp. 50–59 [in Ukrainian].

Oleniev V. M. Honcharuk A. A., Shlapak B. O., Didyk V. O., Oleniev M. V. (2018). Vyznachennia perspektyvnoho skladu systemy urazhennia (striletska zbroia, zasoby blyzhnoho boiu) u skladi kompleksiv boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsiv pidrozdiliv viiskovoi rozvidky Zbroinykh Syl Ukrainy [Determination of the prospective composition of the defeat system (firearms, means of close combat) as part of the combat equipment complexes of servicemen of the military intelligence units of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 2 (10), pp. 42–48 [in Ukrainian].

Oleniev V. M., Kolesnyk Ye. V., Bachynskyi V. V., Oleniev M. V., Hamaniuk L. O. (2022). Vyznachennia perspektyvnoho skladu systemy zakhystu u skladi kompleksiv boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsiv pidrozdiliv Morskoi pikhoty Viiskovo-Morskykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy [Determination of the prospective composition of the protection system as part of the combat equipment complexes of the servicemen of the Marine units of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 2 (18), pp. 127–134 [in Ukrainian].

Oleniev V. M., Kinderknekht L. V., Didyk V. O., Oleniev M. V., Hamaniuk L. O. (2021). Vyznachennia perspektyvnoho skladu systemy upravlinnia u skladi kompleksiv boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsiv pidrozdiliv Desantno-shturmovykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy [Determination of the prospective composition of the management system as part of the combat equipment complexes of servicemen of units of the Airborne Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 2 (16), pp. 201–211 [in Ukrainian].

Honcharuk A. A., Oleniev V. M., Shlapak B. O., Didyk V. O., Oleniev M. V. (2019). Vyznachennia perspektyvnoho skladu systemy enerhozabezpechennia u skladi kompleksiv boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsiv pidrozdiliv viiskovoi rozvidky Zbroinykh Syl Ukrainy [Determination of the prospective composition of the energy supply system as part of the combat equipment complexes of servicemen of the military intelligence units of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 2 (12), part II, pp. 46–54 [in Ukrainian].

Honcharuk A. A., Beliakov Yu. V., Oleniev V. M., Shlapak B. O., Hamaniuk L. O. (2020). Napriamy rozvytku systemy zhyttiezabezpechennia kompleksu boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsia z vykorystanniam dosvidu providnykh krain svitu [Development directions of the life support system of the combat equipment complex of a serviceman using the experience of the leading countries of the world]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 1 (13), part I, pp. 244–252 [in Ukrainian].

Durach V. M., Malynevskyi V. V., Tkachuk P. V., Nikolaichuk L. H. (2021). Osnovni vymohy do viiskovoi formy ta shliakhy pokrashchennia yii vlastyvostei v aspekti pidvyshchennia zakhystu voiniv [The main requirements for the military uniform and ways to improve its properties in the aspect of increasing the protection of soldiers]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Tekhnichni nauky. Lviv : LTEU, vol. 27, pp. 22–26 [in Ukrainian].

Ostapenko N. V., Tokar H. M. (2019). Konstruktyvno-tekhnolohichni rishennia taktychnykh riukzakiv ta rozvantazhuvalnykh remeniv [Structural and technological solutions of tactical backpacks and unloading belts]. Proceedings of the 2th International scientificand practical conference "Enerhozberezhennia ta promyslova bezpeka: vyklyky ta perspektyvy" (Ukraine, Kyiv, June 4, 5, 2019). Kyiv, 2019, pp. 319–327 [in Ukrainian].

Hyshko H. B., Tkachenko M. D. (2018). Propozytsii shchodo vykorystannia elementiv ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsiv v umovakh radiatsiinoho i khimichnoho zarazhennia [Proposals regarding the use of elements of equipment of military personnel in conditions of radiation and chemical contamination]. Chest i zakon, no. 2 (65), pp. 57–61 [in Ukrainian].

Honcharuk A. A., Oleniev V. M., Radimushkin V. B., Shlapak B. O. (2017). Osnovni pryntsypy pobudovy kompleksu boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsia [The main principles of building a complex of combat equipment of a serviceman]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). Odesa : VA, vol. 1 (7), pp. 64–69 [in Ukrainian].

Alboshchii O. V., Sukonko S. M., Pavlenko S. O. (2023). Zadacha rozpodilu predmetiv rechovoho maina ta prodovolchoho zabezpechennia v elementakh kompleksu boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [The task of distribution of tangible property and food provision in the elements of the complex of combat equipment of a soldier of the National Guard of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 1 (41), pp. 5–13 [in Ukrainian].

Bilenko O. I. (2013). Taktyko-tekhnichni kharakterystyky striletskoi zbroi dlia syl okhorony pravoporiadku, yaki pidliahaiut rehlamentatsii [Tactical and technical characteristics of firearms for law enforcement forces subject to regulation]. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, vol. 2/10 (62), pp. 28–32 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Kaidalov R. O., Kriukov O. M. (2021). Osoblyvosti formuvannia vymoh do tekhnichnykh kharakterystyk striletskoi zbroi dlia syl bezpeky za umovy rehlamentatsii shumu postrilu [Peculiarities of the formation of requirements for the technical characteristics of firearms for security forces under the condition of regulation of gunshot noise]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 2 (38), pp. 22–32 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Kyrychenko O. O. (2018). Metodyka vyznachennia ratsionalnykh balistychnykh kharakterystyk zrazka striletskoi zbroi syl bezpeky dlia pidvyshchennia bezpechnosti yii zastosuvannia [Methodology for determining the rational ballistic characteristics of a firearms sample of the security forces to increase the safety of its use]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 2 (32), pp. 17–27 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Kaidalov R. O., Pershyna K. V. (2022). Obgruntuvannia vymoh do spuskovykh prystroiv korotkostvolnoi zbroi [Justification of requirements for trigger devices of short-barreled weapons]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 1 (39), pp. 5–12 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Pashchenko V. V. (2012). Rozrobka taktyko-tekhnichnykh vymoh do kinetychnoi zbroi nesmertelnoi dii [Development of tactical and technical requirements for non-lethal kinetic weapons]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. Kharkiv : KhUPS, vol. 1 (30), pp. 2–5 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Bielashov Yu. O. (2015). Obgruntuvannia ratsionalnykh znachen tekhnichnykh kharakterystyk snaiperskoi hvyntivky dlia syl bezpeky [Justification of the rational values of the technical characteristics of a sniper rifle for security force]. Ozbroiennia ta viiskova tekhnika. Kyiv : TsNDI OVT ZSU, vol. 4 (8), pp. 3–8 [in Ukrainian].

Bilenko O. I. (2015). Obgruntuvannia ratsionalnykh znachen tekhnichnykh kharakterystyk kinetychnoi zbroi z obmezhenoiu vidstanniu dii dlia syl bezpeky [Justification of rational values of technical characteristics of kinetic weapons with a limited range of action for security forces]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. Kharkiv : KhUPS, vol. 4 (44), pp. 10–14 [in Ukrainian].

Bilenko O. I. (2015). Obgruntuvannia ratsionalnykh znachen tekhnichnykh kharakterystyk kinetychnoi zbroi nesmertelnoi dii dlia syl bezpeky [Justification of rational values of technical characteristics of non-lethal kinetic weapons for security forces]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 2 (26), pp. 5–9 [in Ukrainian].

Bilenko O. I. (2015). Pidvyshchennia efektyvnosti vykonannia snaiperskykh vohnevykh zavdan sylamy bezpeky shliakhom vyznachennia ratsionalnykh kharakterystyk optychnoho prytsilu [Increasing the effectiveness of sniper fire missions by security forces by determining the rational characteristics of an optical sight]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. Kharkiv : KhUPS, vol. 1 (41), pp. 7–11 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Pavlov D. V, Pershyna K. V. (2017). Shliakhy znyzhennia enerhii viddachi striletskoi zbroi dlia syl bezpeky [Ways of reducing the recoil energy of firearms for security forces]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 2 (30), pp. 9–14 [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles