INTERACTION BETWEEN THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS

Authors

  • Victoria Pylyp

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302284

Keywords:

civil society, institution, National Guard of Ukraine, interaction, emergency legal regime, martial law, activity, legal act, law

Abstract

The article analyses the peculiarities of interaction between civil society institutions of Ukraine and the National Guard of Ukraine. The author substantiates the view that the current legislation does not directly define the principles of interaction between the units of the National Guard of Ukraine and civil society institutions; at the same time, the interaction is indirect, since it takes place in a three-element model, in the implementation of which the units of the National Police of Ukraine are involved.

It is noted that in order to ensure that the interacting entities comply with the principles of legality, the rule of law, respect for human and civil rights and freedoms, partnership, etc., it is advisable to amend certain legislative acts with a view to ensuring interaction between the bodies of the National Guard of Ukraine, the National Police of Ukraine and public order protection groups.

References

Zavalnyi M. V. (2018). Administratyvno-pravovi zasady diialnosti ta vzaiemodii derzhavnykh ta nederzhavnykh subiektiv pravookhorony v Ukraini [Administrative Legal Basis of Activities and Interaction between State and Non-State Actors of Law Enforcement in Ukraine]. Сandidate's thesis. Kharkiv : Kharkiv National University of Internal Affairs, 33 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy" № 876-VII [Law of Ukraine about the National Guard of Ukraine activity no. 876-VII]. (2014, March 13). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qeqja (accessed 10 September 2023) [in Ukrainian].

Nikitin A., Vdovychenko O., Beschastnyi V. (2022). The role of law enforcement agencies in ensuring national and economic security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 8, no. 4, pp. 110‒116. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-4-110-116 [in English].

Hodlevskyi S. O. (2023). Obgruntuvannia roli i mistsia Natsionalnoi hvardii Ukrainy v stabilizatsiinykh diiakh bezpekovoho kharakteru [Justification Of The Role And Place Of The National Guard Of Ukraine In Stability Operations In The Field Of Security]. Chest i zakon, no. 2 (85), pp. 12‒18 [in Ukrainian].

Bielai S. V., Hodlevskyi S. O., Tupikov A. A. (2017). Rol i mistse Natsionalnoi hvardii Ukrainy u systemi zabezpechennia derzhavnoi bezpeky: urakhuvannia zarubizhnoho dosvidu [Role And Place Of The National Guard Of Ukraine In National Security System: Considering The Foreign Experience]. Chest i zakon, no. 2, pp. 22‒29 [in Ukrainian].

Allerov Yu. V., Kryvenko O. V. (2018). Rol i mistse Natsionalnoi hvardii Ukrainy u strukturi sektoru natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy [The role and place of the National Guard of Ukraine in the structure of the national security and defense sector of Ukraine]. Nauka i oborona, no. 3, pp. 3‒9 [in Ukrainian].

Trotskyi R., Kurylo O. (2023). Zmist i sutnist povnovazhen ta zavdan Natsionalnoi hvardii Ukrainy pry vykonanni funktsii iz zabezpechennia derzhavnoi bezpeky [Content And Essence Of Authorities And Tasks Of The National Guard Of Ukraine When Performing Functions To Ensure State Security]. Chest i zakon, no. 3 (86), pp. 56‒60 [in Ukrainian].

Korniienko D. M. (2020). Systema administratyvnoho zakonodavstva, shcho rehuliuie sluzhbovo-boiovu diialnist Natsionalnoi hvardii Ukrainy [System Of Administrative Legislation Regulating The Service And Combat Activities Of The National Guard Of Ukraine]. Chest i zakon, no. 4 (75), pp. 62‒68 [in Ukrainian].

Korniienko D. M., Sopilnyk R. L., Skrynkovskyi R. M. (2020). Subiekty administratyvno-pravovoho zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy v umovakh vvedennia pravovoho rezhymu voiennoho stanu [Subjects Of The Administrative And Legal Security Of The Service And Combat Activities Of The National Guard Of Ukraine Under The Conditions Of The Implementation Of The Legal Regime Of The Martial State]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia: ekonomichna. Seriia: yurydychna, vol. 27, pp. 167‒173 [in Ukrainian].

Balan M. I., Kryvenko O. V. (2020). Naukovo-praktychni pidkhody do zakonodavchoho zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Scientific And Practical Approaches To Legislative Support Of Service And Combat Activities Of The National Guard Of Ukraine]. Chest i zakon, no. 3 (74), pp. 51‒57 [in Ukrainian].

Volkov I. M., Perepadia V. I. (2018). Aktualni pytannia pravovoho rehuliuvannia protsesu vykonannia Natsionalnoiu hvardiieiu Ukrainy zavdan z okhorony hromadskoho poriadku ta zabezpechennia hromadskoi bezpeky pid chas masovykh zakhodiv ta u khodi prypynennia masovykh zavorushen [Actual Issues Of Legal Regulation Of The Process Of Fulfilling The National Guardian Of Ukraine Problems Of Protecting Public Order And Ensuring Public Safety During Mass Activities And Termination Of Mass Disorders]. Chest i zakon, no. 4 (67), pp. 103‒109 [in Ukrainian].

Maltsev V. V. (2021). Normatyvne rehuliuvannia diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy u sferi zabezpechennia hromadskoi bezpeky [Regulation Of Activities Of The National Guard Of Ukraine To Ensure Public Security]. Chest i zakon, no. 1 (76), pp. 87‒91 [in Ukrainian].

Komisarov O. H., Kobzar O. F. (2019). Osoblyvosti politseiskoi diialnosti pidrozdiliv Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Particuliarities Of Police Activity By Units Of The National Guard Of Ukraine]. Chest i zakon, no. 1 (68), pp. 95‒99 [in Ukrainian].

Bielai S. V., Ostrovskyi S. O. (2019). Yurydychni zasady poniattia "vzaiemodiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy z pravookhoronnymy orhanamy ta viiskovymy formuvanniamy Ukrainy" [Legal Basis Of The Concept Of "Interaction Of The National Guard Of Ukraine With Law Enforcement Authorities And Military Formations Of Ukraine"]. Chest i zakon, no. 3 (70), pp. 85‒90 [in Ukrainian].

Ostrovskyi S. O. (2018). Administratyvno-pravovi zasady vzaiemodii Natsionalnoi hvardii Ukrainy z pravookhoronnymy orhanamy ta Zbroinymy Sylamy Ukrainy [Administrative and legal principles of interaction of the National Guard of Ukraine with law enforcement agencies and the Armed Forces of Ukraine]. PhD thesis. Kyiv : KNEU named after Vadym Hetman, 21 р. [in Ukrainian].

Bielai S. V., Mynko O. V. (2019). Etychni aspekty rozvytku systemy tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva u formuvanniakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Ethical Aspects Of The Development Of Civil-Military Cooperation In The Formations Of The National Guard Of Ukraine]. Chest i zakon, no. 4 (71), pp. 55‒63 [in Ukrainian].

Horbach D. O. (2017). Administratyvno-pravovyi status Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : Kharkiv National University of Internal Affairs, р. 288 [in Ukrainian].

Pyskun O. V. (2023). Administratyvno-pravovyi status komanduvacha Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Administrative and legal status of the commander of the National guard of Ukraine]. PhD thesis. Kropyvnytskyi : Donetsk State University of Internal Affairs, 247 р. [in Ukrainian].

Ahapova O. V. (2017). Administratyvno-pravovi zasady diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Administrative and Legal Principles of the Activities of the National Guard of Ukraine]. PhD thesis. Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University 20 р. [in Ukrainian].

Morkvin D. A. (2023). Administratyvno-pravove zabezpechennia pravookhoronnoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Administrative and legal support of law enforcement activities of the National Guard of Ukraine]. PhD thesis. Kharkiv : Kharkiv National University of Internal Affairs, 215 p. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy "Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2021‒2026 roky" № 487/2021 [Decree of the President of Ukraine "National strategy for promoting the development of civil society in Ukraine for 2021‒2026" activity no. 487/2021]. (2021, September 07). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qeqmn (accessed 24 September 2023) [in Ukrainian].

Yermoshyn M. O., Sutiushev T. A. (2020). Osnovni vydy i formy sluzhbovo-boiovoi diialnosti i dii Natsionalnoi hvardii Ukrainy [The Main Types And Forms Of Service And Combat Activities And Actions Of The National Guard Of Ukraine]. Chest i zakon, no. 4 (75), pp. 18‒24 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy" № 2469-VIII [Law of Ukraine about the National Security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/tcsi (accessed 15 September 2023) [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii vzaiemodii Natsionalnoi hvardii Ukrainy ta Natsionalnoi politsii Ukrainy pid chas zabezpechennia (okhorony) publichnoi (hromadskoi) bezpeky i poriadku № 773 [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "On the approval of the Procedure for organizing the interaction of the National Guard of Ukraine and the National Police of Ukraine during the provision (protection) of public (public) safety and order" activity no. 773]. (2016, August 10). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qeqkl (accessed 15 September 2023) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro uchast hromadian v okhoroni hromadskoho poriadku i derzhavnoho kordonu" № 1835-III [Law of Ukraine about the Participation Of Citizens In The Protection Of Public Order And The State Border activity no. 1835-III]. (2000, June 22). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qeqkt (accessed 17 September 2023) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnu politsiiu" № 580-VIII [Law of Ukraine about the National Police activity no. 580-VIII]. (2015, July 02). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/qeqlc (accessed 10 September 2023) [in Ukrainian].

Radvanskyi I., Yevtushenko I. (2021). Osoblyvosti orhanizatsii vzaiemodii chastyn i pidrozdiliv Natsionalnoi hvardii Ukrainy, Natsionalnoi politsii Ukrainy ta inshykh pravookhoronnykh orhaniv u sferi okhorony hromadskoho poriadku i zabezpechennia hromadskoi bezpeky [Features Of The Organization Of Interaction Of Units And Subdivisions Of The National Guard Of Ukraine, National Police Of Ukraine And Other Law Enforcement Agencies In The Field Of Public Order And Public Safety]. Chest i zakon, no. 2. (77), pp. 52‒57 [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles