DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/2/57/138161

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ ЗА ЇХ ІНТЕНСИВНІСТЮ

S. О. Hodlevskyi, О. V. Lavnichenko

Анотація


Обґрунтовано критерії класифікації збройних конфліктів всередині держави за їх інтенсивністю на основі відомих критеріїв складності оперативної обстановки та класифікації надзвичайних ситуацій.


Ключові слова


інтенсивність збройного конфлікту; характеристика збройного конфлікту; показник властивості збройного конфлікту; щільність подій; відносні втрати за одиницю часу; інтегральний критерій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лавніченко, О. В. Сутність збройного конфлікту всередині держави та підходи до його типології [Текст] / О. В. Лавніченко, С. О. Годлевський // Честь і закон. – 2015. – № 4. – С. 4–14.

Клименко, А. Ф. К вопросу о теории военных конфликтов [Текст] / А. Ф. Клименко // Военная мысль. – № 10. – 1992. – С. 32.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Война и мир в терминах и определениях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://war_peace_terms.academic.ru/. – Назва з екрана.

Нестеркин, В. Войны и кризисы. Два года войны в Ираке (2003–05 г.) [Текст] / В. Нестеркин // Зарубежное военное обозрение. – 2005. – № 4. – С. 12–19.

Батырь, В. А. МГП. Учебник. Глава 2. Вооруженные конфликты и их классификация [Електронний ресурс] / В. А. Батырь. – Режим доступу : http://studopedia.org/1-48650.html – Назва з екрана.

Герасимов, А. В. Внутренние вооруженные конфликты в современном мире: политико-правовой анализ [Електронний ресурс] / А. В. Герасимов. – Режим доступу : http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm. – Назва з екрана.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері забезпечення громадської безпеки для оперативної ланки сил охорони правопорядку [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2007. – № 4. – С. 4–8.

Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. a/laws/. – Назва з екрана.

Денисов, А. А. Теория больших систем управления [Текст] / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, 1982. – С. 7–39.
Copyright (c) 2020 S. О. Hodlevskyi, О. V. Lavnichenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР