DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/2/49/139711

ОБГРУНТУВАННЯ CПОСОБУ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

А. М. Zhelago, V. І. Pasichnyk

Анотація


Конкретизовано сутність психологічного моніторингу успішності професійного становлення командира підрозділу й актуальність його реалізації у практиці військ. На основі визначених показників і критеріїв професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних обґрунтовано спосіб здійснення психологічного моніторингу успішності процесу професіоналізації зазначеного фахівця на стадії його самостійної професійної діяльності.


Ключові слова


професіоналізація; професійне становлення; психологічний моніторинг успішності професійного становлення; показники та критерії професійного становлення командира підрозділу

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаптація випускників вищих навчальних закладів МВС України до службової діяльності [Текст] : психол.-пед. реком. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, І. Г. Кириченко та ін. – К. : НАВСУ, 2001. – 46 с.

Арон, И. С. Методы психологического сопровождения профессионального определения [Електронний ресурс] / И. С. Арон // Психологическая наука и образование. – 2012. – № 2. – Режим доступа : http://www.psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_2_2925.pdf

Бесчастный, В. Н. Психология эффективного руководителя ОВД [Текст] : науч.-практ. пособие / В. Н. Бесчастный, В. А. Лефтеров, Г. А. Литвинова. – Донецк : Донец. юрид. ин-т МВД при ДонНУ, 2005. – 192 с.

Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Бодров. – 2-е изд. – М. : Per Se, 2006. – 511 с.

Дмитриева, М. А. Уровни и критерии профессионализма: проблемы формирования современного профессионала [Текст] / М. А. Дмитриева, С. А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование : альманах СО РАО. – Новокузнецк : ИПК, 2000. – Вып. 4. – С. 18–30.

Желаго, А. М. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ МВС України [Текст] : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / А. М. Желаго. – Х., 2014. – 274 с.

Желаго, А. Н. Сущность и содержание психологического сопровождения профессионального становления командира подразделения внутренних войск на стадии самостоятельной профессиональной деятельности [Електронний ресурс] / А. Н. Желаго // Психологическая наука и образование : электрон. специализир. науч.-практ. периодич. изд. – 2013.  № 2. – Режим доступу : http://www.psyedu.ru/journal/2013/2/ Zhelago.phtml – Назва з екрана.

Карпов, А. В. Психологический анализ трудовой деятельности [Текст] / А. В. Карпов. – Ярославль : Яр. ГУ, 1998 – 76 с.

Про подальший розвиток психологічної служби внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 30.11.2012 р. № 531.

Осьодло, В. І. Психологія професійного становлення офіцера [Текст] : монографія / В. І. Осьодло. – К. : Золоті ворота, 2012. – 463 с.

Пасічник, В. І. Психологічні особливості ефективної управлінської діяльності керівників груп авіаційних фахівців (на прикладі підрозділів інженерно-авіаційного забезпечення) [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / Пасічник Володимир Іванович. – Х., 2004. – 216 с.

Полторак, С. Т. Психолого-педагогічні аспекти оцінювання успішності професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ / С. Т. Полторак, В. І. Пасічник // Честь і закон. – 2012. – Вип. 1 (40). – С. 46–50.

Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку [Текст] : підручник / І. І. Приходько, І. І. Ліпатов, Л. Ф. Шестопалова та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 336 с.

Шабалін, О. Ю. Удосконалення системи бойової підготовки командирів підрозділів внутрішніх військ в період їх професійного становлення [Текст] : дис. … канд. військ. наук : 21.07.05 / Шабалін Олег Юрійович. – Х., 2012. – 234 с.
Copyright (c) 2021 А. М. Zhelago, V. І. Pasichnyk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР