DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143978

МЕТОД ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ КІЛЬКОСТІ ОФІЦЕРІВ, ЩО ЗВІЛЬНЮЮТЬСЯ З ЛІНІЙНИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

V. P. Gorodnov, G. О. Radionov

Анотація


Розглянуто метод формування моделей прогнозування кількості офіцерів, які можуть бути
звільнені до заданого моменту часу, та принцип визначення складу значущих чинників, що впливають
на кількість офіцерів, які звільнюються.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства

внутрішніх справ України : закон України

№ 2236-ХІІ від 21.07.1992 р. // Відомості Верховної

Ради України. – № 29. – Ст. 239.

Про загальну структуру та чисельність

Міністерства внутрішніх справ України : закон

України № 2925-ІІІ від 27.06.2002 р. // Відомості

Верховної Ради України. – № 16. – Ст. 116.

Щекин Г. В. Теория и практика кадровой

работы: общие положення : в 2 ч. / Г. В. Щекин. –

К. : МАУП, 1990. – 290 с.

Методика формування державного

замовлення на підготовку офіцерських кадрів

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів / уклад.

М. М. Колобилін. – Суми : СумДУ, 1992. – 18 с.

Прокопенко В. І. Кодекс законів про працю

України : наук.-практ. коментар / В. І. Прокопенко. –

Х. : Консум, 2003. – 832 с.

Конституція України: офіц. текст : [прийнята

на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня

р.]. – К. : Право, 1996. – 80 с.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки

рішень та моделювання службово-бойових дій

частин і підрозділів внутрішніх військ : навч. посіб.

/ В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України,

– 266 c.

Егоршин А. А. Корреляционно-регрессионный

анализ : курс лекций и лабораторных работ /

А. А. Егоршин, Л. М. Малярец. – Х. : Основа, 1998. –

с.

Городнов В. П. Вища математика (популярно,

із прикладами) : [підруч. для студ. екон. спец. вищ.

навч. закл.] / В. П. Городнов. – Нар. укр. акад. [Каф.

математики і мат. моделювання]. – Х. : Вид-во

НУА, 2005. – 384 с.
Copyright (c) 2020 V. P. Gorodnov, G. О. Radionov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР