DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144343

УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СИСТЕМІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

О. V. Khatsayuk

Анотація


Викладено технологію вдосконалювання спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у системі бойової підготовки з використанням сучасних технічних засобів навчання. У результаті довготривалого педагогічного експерименту апробовано сучасний науковий інструментарій.

Ключові слова


військовослужбовці, спеціальна фізична підготовка, сучасні технічні засоби навчання, бойова підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохин, П. К. Очерки по физиологии функциональных систем [Текст] / П. К. Анохин. – М. : Медицина, 1975. – С. 447.

Антоненко, С. А. Основи методики удосконалення прийомів рукопашного бою в умовах навчання у закладах державної податкової служби // Слобожанський науковоспортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2002. – № 5. – С. 26, 27.

Антонець, В. Ф. Формування потреби фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів – прикордонників [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02 / В. Ф. Антонець. – Хмельницький, 1998. – 20 с.

Артьомов, Ю. І. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ [Текст] / Ю. І. Артьомов, І. С. Руснак, В. Л. Шевченко // Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 29–35.

Бизин, В. П. Использование средств срочной информации в процессе совершенствования технического мастерства спортсменов (на примере метания диска и толкания ядра) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. П. Бизин. – Киев, 1987. – 157 с.

Болховский, Р. Н. Применение лазера для определения скорости подъема штанги [Текст] / Р. Н. Болховский, А. А. Ахмаев, В. Н. Мишустин // Теория и практика физической культуры. – 1984. – № 2. – C. 53–55.

Борисова, Е. М. О роли профессиональной деятельности в формировании личности [Текст] / Е. М. Борисова. – М. : Наука, 1981. – 128 с.

Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности [Текст] / Н. А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1966. – 349 с.

Тренажерно-исследовательская система для совершенствования подготовки фехтовальщиков [Текст] / А. А. Гераськин, В. Н. Горин, В. А. Кошель и др. // Теория и практика спорта физической культуры. – 1988. – № 6. – С. 50–52.

Гросс, Х. Х. Рационализация спортивной техники на основе моделирования системы движений [Текст] / Х. Х. Гросс, Д. Д. Донской // Теория и практика физической культуры. – 1974. – № 11. – С. 9–11.

Дмитриева, М. А. Уровни и критерии профессионализма: проблемы формирования современного профессионала [Текст] / М. А. Дмитриева, С. А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование : альманах СО РАО. – Новокузнецк : ИПК, 2000. – Вып. 4. – С. 18–30. 12. Евневич, В. Г. Особенности боевой подготовки в новом облике ВС [Текст] / В. Г. Евневич // Военная мысль. – 2010. – № 12. – С. 50–53.

Євсюков, О. Ф. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого навчального закладу [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Олександр Федорович Євсюков. – Х., 2009. – 172 с. Проблеми навчання та підготовки кадрів

ISSN 2078-7480. Честь і закон № 1 (44)/2013 72

Ермаков, С. С. Техника ударов лучших волейболистов России [Текст] : учеб. пособие / С. С. Єрмаков. – Харьков : ХХПИ, 2000. – 64 с.

Закорко, І. П. Спеціальна фізична підготовка [Текст] : організаційно-метод. вказівки викладання курсу / І. П. Закорко. – К. : РВВ КІВС, 2001. – 33 с.

Иванов-Катанский, С. А. Рукопашный бой : теория и практика [Текст] / С. А. ИвановКатанский, Т. Р. Касьянов. – М. : Гранд-Фаир, 2003. – 551 с.

Удосконалення ударної техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України на основі використання сучасних інформаційних технологій [Текст] : метод. рекомендації / уклад. Д. О. Каратаєва, О. В. Хацаюк. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 32 с.

Коба, О. В. Професійна компетентність офіцера внутрішніх військ МВС України як предмет педагогічного дослідження [Текст] / О. В. Коба // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – № 54. – С. 56–60.

Біомеханіка спорту [Текст] : навч. посіб. / А. М. Лапутін, В. В. Гамалій, О. А. Архипов та ін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 320 с.

Ліпатов, І. І. Динаміка професійної мотивації курсантів вищого військового складу МВС України на різних етапах навчання [Текст] / І. І. Ліпатов // Вісник Національної академії оборони України : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 2 (15). – С. 2–145. 21. Лялько, В. В. Тренажеры в боевых искусствах [Текст] : практ. пособие. – Мн. : Харвест, 1998. – 376 с.

Мацишин, М. О. Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук спец. : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / М. О. Мацишин. – Хмельницький, 2007. – 20 с.

Никитин, М. П. Теоретические и практические основы физической подготовки военнослужащих Бундесвера [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / М. П. Никитин ; С Пб. – М. : ВНИИФК, 1998. – 17 с.

Плиско, В. И. Обучение сотрудников МВД действиям в экстремальных условиях на занятиях по рукопашному бою [Текст] / В. И. Плиско, В. В. Крутов. – Киев : МВД УССР, 1987. – 36 с.

Полторак, С. Т. Спосіб моніторингу успішності професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ [Текст] / С. Т. Полторак, О. Ю. Шабалін, Ю. П. Бабков // Труди Національного

університету оборони України : зб. наук. пр. – К. : НУОУ, 2012. – № 3 (109). – С. 247–254.

Радванський, І. Г. Методика тактичної підготовки внутрішніх військ [Текст] : навч.метод. посіб. / І. Г. Радванський. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 265 с.

Ратов, И. П. Методология и технология конструирования упражнений с требуемыми свойствами и планируемой результативностью [Текст] / И. П. Ратов // Биомеханика спорта : тез. докл. YI Всесоюз. науч. конф. – Чернигов, 1989. – С. 156, 157.

Сергієнко, Ю. П. Особливості швидкісно-силової підготовки в умовах навчання у закладах силових структур [Текст] / Ю. П. Сергієнко // Слобожанський науковоспортивний вісник. – 2002. – № 5. – С. 30.

Спеціальна фізична підготовка [Текст] : метод. рекомендації / уклад. А. І. Суббот, А. В. Месь, С. А. Антоненко, Ю. В. Корнеєв. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 131 с.

Фарфель, В. С. О методике применения средств срочной информации для совершенствования управления движениями в спорте [Текст] / В. С. Фарфель // Электроника и спорт-IY : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. по методам и приборам срочной информации в спорте. – М., 1975. – С. 88, 89.

Хацаюк, О. В. Використання сучасних інформаційних технологій на початковому етапі навчання працівників ОВС рукопашному бою [Текст] / О. В. Хацаюк // Проблеми забезпечення безпеки професійної діяльності працівників ОВС, що безпосередньо виконують функції з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в сучасних умовах : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – С. 5.

Удосконалення техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України із використанням сучасних технічних засобів навчання (шифр “Модель-РБ”) [Текст] : звіт про НДР / Акад. ВВ МВС України; кер. Д. О. Коротаєва ; викон. О. В. Хацаюк. – Х., 2008. – 135 с. – Інв. № 44-2008 р.

Чумаков, Е. М. О систематизации понятий и последовательности изучения техники борьбы самбо [Текст] / Е. М. Чумаков, С. Ф. Ионов // Спортивная борьба. – М. : ФиС, 1978. – 267 с.
Copyright (c) 2020 О. V. Khatsayuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР