DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144344

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ

V. E. Kozlov, О. М. Salnikov

Анотація


Розглянуто підхід до створення електронних освітніх ресурсів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Ключові слова


освіта, інформаційні технології, електронний ресурс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балыкина, Е. Н. Подходы к проектированию компьютерных тестов учебных достижений по историческим дисциплинам [Текст] / Е. Н. Балыкина // Информационное обеспечение исторического образования : сб. ст. / под ред. В. Н. Сидорцова,

А. Н. Нечухрина, Е. Н. Балыкиной. – Мн. ; Гродно, 2003. – Вып. 3. – С. 67–75.

Бугайчук, К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу до журн. : http://www.journal.iitta.gov.ua

Кононець, Н. В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників [Електронний ресурс] / Н. В. Кононець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. – Мінськ, 2009. – № 6. – С. 202–210. – Режим доступу до журн. : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/k ononec.pdf c 202

Нужны электронные учебники [Электронный ресурс] // Библиотекари Беларуси : библиотечный блог. – Режим доступа : http://www.inf.by>autor/library

Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : Рус. яз., 1987. – 797 с.

Советский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров ; редкол. : А. А. Гусев и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с.

Видання. Основі види. Терміни та визначення [Текст] : ДСТУ 3017-95 [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с. – (Національний стандарт України).

Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості [Текст] : ДСТУ 7157:2010 [Чинний від 2010-01-07]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 18 с. – (Національний стандарт України).

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. Межгосударственный стандарт СИБИД [Електронний ресурс] : ГОСТ 7.83-2001 [Чинний від 2002-01-07]. – Режим доступу : http://www.internetlaw.ru/intlaw/laws/gost-about.htm

Положення про електронні освітні ресурси [Текст]. – Затв. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 р. № 1060.
Copyright (c) 2019 V. E. Kozlov, О. М. Salnikov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР