DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144350

ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА ЇХ АДАПТАЦІЮ ДО ОСОБЛИВИХ УМОВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. І. Lipatov, V. І. Pasichnyk

Анотація


Розкрито виявлені тенденції залежності якості адаптації військовослужбовців до особливих умов службово-бойової діяльності від типу акцентуації їх особистості. Ключові

Ключові слова


службово-бойова діяльність, особливі умови СБД, адаптація, акцентуація особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка, А. М. Психология управления [Текст] : учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : Фортуна-пресс, 1998. – 464 с.

Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. – СП б. : Питер, 2008. – 688 с. Гуманітарні та правові аспекти безпеки ISSN 2078-7480. Честь і закон № 1 (44)/2013 98

Екстремальна психологія [Текст] : підручник / за заг. ред. проф. О. В. Тімченка. – К. : Август Трейд, 2007. – 502 с.

Караяни, А. Г. Прикладная военная психология [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. – С Пб. : Питер, 2006. – 480 с.

Леонгард, К. Акцентуированные личности [Текст] / К. Леонгард. – М. : Высш. шк., 1981. – 334 с.

Личко, А. Б. Психопатии и акцентуации характера у подростков [Текст] / А. Б. Личко. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1977.

Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А. Г. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16–24.

Моросанова, В. И. Акцентуация характера и стили саморегуляции у студентов [Текст] / В. И. Моросанова // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 30–38.

Невмержицький, В. М. Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / В. М. Невмержицький. – К., 2002. – 21 с.

Охременко, О. Р. Психологічні закономірності адаптації особистості до особливих умов діяльності [Текст] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.09 / О. Р. Охременко. – К., 2005. – 286 с.

Розов, В. І. Психологічний аналіз адаптивності в екстремальних умовах [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 / В. І. Розов. – К., 1993. – 20 с.

Смирнов, Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – Х. : Гуманитарный центр, 2007. – 292 с.

Ягупов, В. В. Військова психологія [Текст] : підручник / В. В. Ягупов. – К. : Тандем, 2004. – 656 с.
Copyright (c) 2019 І. І. Lipatov, V. І. Pasichnyk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР