DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196997

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

S. Voloshko, M. Tovma

Анотація


Вивчено вплив чинників на морально-психологічний стан військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання службово-бойових завдань. Проведене дослідження дало змогу виявити, що на морально-психологічний стан військовослужбовців вливають як негативні, так і позитивні чинники.


Ключові слова


морально-психологічний стан, військовослужбовці, службово-бойова діяльність, чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Психологічний супровід службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України в екстремальних умовах / І. І. Приходько та ін. Честь і закон. 2014. № 3. С. 68–74.

Приходько І. І. Розробка психодіагностичного інструментарію визначення психологічної безпеки особистості фахівців екстремальних видів діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Львів: ЛьвДУВС, 2012. Вип. 2 (1). С. 312–322.

Приходько І. І. Моделювання психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності з використанням психосемантичного методу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Львів: ЛьвДУВС, 2012. Вип. 1. С. 174–185.

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання. Вісник Національної академії оборони України. Київ: НАОУ, 2008. Вип. 4 (8). С. 116–122.

Приходько І. І., Мацегора Я. В., Пенькова Н. Є. Типізація адаптаційних ресурсів особистості у військовослужбовців, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2015. № 1 (74). С. 469–483.

Швець Д. В. Психологічна стійкість працівника поліції як основа готовності до службової діяльності в екстремальних умовах. Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи її розв’язання: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. памяті С. П. Бочарової, 30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; Нац. акад. пед. наук України; Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Харків: ХНУВС, 2017. С. 226–228.

Мась Н. М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів. Системи обробки інформації. Харків: ХНУПС, 2017. Вип. 3. С. 143–145.

Данило Ю. Є. Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості. Вісник Національного університету оборони України. Київ: НУОУ, 2015. Вип. № 3 (46). С. 73.

Хіміч В. В. Фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький: НАДПСУ, 2015. С. 180–188.

Садковий В. П. Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: підручник / за заг. ред. В. П. Садкового. Харків: УЦЗУ, 2009. С. 58–60.

Інформаційно-довідковий матеріал занять з психологічної підготовки, як предмета навчання індивідуальної підготовки за модульним принципом під час проведення заходів бойової підготовки: довідник з МПЗ. Київ: МО України, 2019. С. 120–122.

Алещенко В. І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України: монографія. Харків: ХУПС, 2008. С. 25–29.

Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 44–56.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник: у 2 ч. Ч.1. / кол. авт.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Київ: НУОУ, 2012. С. 38–56.

Приходько І. І., Волошко С. А., Гунбін К. Ю. Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2018. № 2 (65). С. 89–96.

Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектору безпеки та оборони України / І. І. Приходько та ін. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 95–104.

Кульчицька Н. Б. Психологічне забезпечення молодих солдатів внутрішніх військ до особливих умов несення служби. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. Вип. 7. С. 245–253.

Корж І. Ф. Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення: автореф. дис. … канд. юрид. наук спец.: 12.00.07/ НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. Київ, 2004. 20 с.
Copyright (c) 2020 S. Voloshko, M. Tovma

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР